Přejít k obsahu


Die Einwohnerschaft in Bergreichenstein zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges

Citace:
KILIÁN, J. Die Einwohnerschaft in Bergreichenstein zur Zeit des Dreissigjährigen Krieges. West Bohemian Historical Review, 2015, roč. 5, č. 2, s. 13-41. ISSN: 1804-5480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The Population of the Town of Kašperské Hory in the time of the Thirty Years´ War
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zaměří na limitované možnosti poznání proměn a vývoje obyvatelstva v Kašperských Horách v období 1618–1648, pokusí se stanovit jeho počty, nastínit problematiku jazykového/národnostního složení, migrací a dalších demografických aspektů (natalita, sňatečnost, mortalita), stejně jako pojednat o místních elitách, všedním dni obyvatel a mezilidských vztazích.
Abstrakt EN: This study focuses on the limited possible recognition of changes and development of the population in Kašperské Hory in the period of 1618–1648. It will attempt to determine its numbers, outline the issue of language/ethnic composition, migration and other demographic aspects (birth rate, marriage rate, mortality), as well as to discuss the local elites, everyday lives of the inhabitants and interpersonal relationships.
Klíčová slova

Zpět

Patička