Přejít k obsahu


Typologie dobra a zla: analýza díla O výchově křesťanského vladaře Erasma Rotterdamského

Citace:
STULÍK, O. Typologie dobra a zla: analýza díla O výchově křesťanského vladaře Erasma Rotterdamského. Caritas et veritas. Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech, 2016, roč. Neuveden, č. 2, s. 242-258. ISSN: 1805-0948
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Typology of Good and Evil: An Analysis of the Work Education of a Christian Prince by Erasmus of Rotterdam
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Ondřej Stulík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o politické filozofii Erasma Rotterdamského v díle O výchově křesťanského vladaře a zaměřuje se na vztah pojmů dobrota, moudrost a moc v intencích vlády krále v prostředí monarchie jako systému vládnutí. Cílem je představit dobrou vládu jako typ politického systému a roli krále jako aktéra disponujícího politickou mocí vůči morálnímu dobru jako principu. Použitými metodami jsou framing a obsahová analýza. Hlavním zjištěním je apel na odpovědnost krále za službu poddaným, čímž Erasmus vytváří etický obsah legitimity vládnutí před Bohem (skrze moc pro dobro všech za účelem společenské stability). Erasmův politicko-filozofický odkaz je nadčasový, protože vzájemnou závislostí dobroty, moudrosti a moci se legitimita nezplošťuje na viditelný neutrálně-byrokratický výkon moci.
Abstrakt EN: The paper deals with the political philosophy of Erasmus of Rotterdam in his work Education of a Christian Prince and focuses on the relationship of the concepts of ‘goodness’, ‘wisdom’ and ‘power’ with respect to the rulership of a king in the milieu of a monarchy as a system of government. The paper aims to present a good rulership as a type of a political system and the role of the king as an agent who has political power at his disposal with respect to the moral good as a principle. The methods employed were framing and content analysis. The main finding is the appeal for the king’s responsibility for service rendered to his subjects, whereby Erasmus creates the ethical content of the legitimacy of ruling before God (by means of power exercised for the good of all with the aim of maintaining social stability). Erasmus’s legacy for political philosophy is perennial, because, due to the mutual interdependence of goodness, wisdom and power, legitimacy is not flattened out into a visible, neutral, bureaucratic exercise of power.
Klíčová slova

Zpět

Patička