Přejít k obsahu


Tvořivé postupy při formování didaktik oborů na FPE ZČU v Plzni

Citace:
HONZÍKOVÁ, J., HOLEČEK, V., BEZDĚK, J., FEIFERLÍKOVÁ, R., MANDYSOVÁ, D., SUDA, Z., VAŇKOVÁ, J., BRČÁKOVÁ, V., PEŠKOVÁ, M., PĚCHOUČKOVÁ, Š., KOLOVSKÁ, I., HONZÍK, L., KAŠPAROVÁ, M., HORA, J., KOHOUT, V., KOHOUT, J., KÉHAR, O., KRATOCHVÍL, P., SIMBARTL, P., RICHTR, V., SIROTEK, V., ŠTROFOVÁ, J. Tvořivé postupy při formování didaktik oborů na FPE ZČU v Plzni. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 195 s. ISBN: 978-80-261-0640-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creative Processes in Shaping of Subject Didactics on Faculty of Education-Univerzityv of West Bohemia in Pilsen
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , PhDr. Václav Holeček Ph.D. , Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D. , Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D. , Doc. PaedDr. Daniela Mandysová , PhDr. Zdeněk Suda CSc. , PhDr. Jana Vaňková , Mgr. Vladimíra Brčáková , Mgr. Michaela Pešková Ph.D. , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , Mgr. Ilona Kolovská , PhDr. Lukáš Honzík Ph.D. , Mgr. Martina Kašparová Ph.D. , Doc. RNDr. Jaroslav Hora CSc. , RNDr. Václav Kohout , Mgr. Jiří Kohout Ph.D. , PhDr. Ing. Ota Kéhar Ph.D. , PhDr. Pavel Kratochvíl Ph.D. , PhDr. Petr Simbartl Ph.D. , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , PaedDr. Vladimír Sirotek CSc. , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená publikace navazuje na předcházející Motivace k tvořivosti na pedagogické fakultě (2013). Moderní trendy v oborových didaktikách a jejich tvůrčí rozvoj byly pojaty v nové monografii teoreticky v kapitole Předmětové didaktiky v kontextu tvořivého vyučování (Honzíková), v části aplikační je zastoupena oblast psychologie v kapitole Didaktické problémy tvořivosti ve výuce psychologie (Holeček), oblast expresívních oborů naplňují kapitoly Soudobé abstraktní výtvarné umění a jeho možnosti pro výuku strukturální stránky hudby (Bezděk) a Tvořivě v pěvecké výchově (Feiferlíková, Mandysová), výuku českého jazyka a literatury zkoumají kapitoly Aspekty tvořivosti a metaforičnosti v didaktické aplikaci lexikálního plánu (Vaňková, Suda) a Tvořivé rozvíjení didaktické znalosti obsahu v profesní přípravě učitelů literární výchovy (Brčáková), cizích jazyků Tvůrčí přístupy ve výuce cizojazyčných reálií (Pešková). Velký podíl v předložené publikaci tvoří pak kapitoly z přírodních věd a technické výchovy. Matematiku v didaktickém pojetí rozebírají kapitoly Kinestetický učební styl v matematice (Pěchoučková, Kolovská), Grafická metoda řešení slovních úloh (Honzík), Jak vytvořit bázi pro ortogonalizaci (Kašparová) a O lidské tvořivosti, S. Ramanujanovi a hledání celočíselných relací (Hora) a Některé případy tvořivosti při výuce matematické statistiky (Kohout V.). Fyzika je takto pojata v kapitole Obecné otázky tvořivosti ve fyzice a praktické využití meteorologických map při její tvořivé výuce (Kohout J.), chemie v kapitole Tvůrčí činnosti v chemii, improvizace, modifikace (Richtr, Sirotek, Štrofová), astronomie pak v části Jak na tvořivost v astronomii (Kéhar). Problém didaktiky technické výchovy řeší Diagnostické metody v technické výchově (Honzíková), Stroboskopický jev v praktickém multioborovém pojetí (Kratochvíl) a Využití demonstrace při tvorbě kreativních výrobků zaměřených na vánoční tradice (Honzíková, Simbartl).
Abstrakt EN: The publication submitted herein follows an earlier book entitled Motivation to Creativity at the Faculty of Education (2013). In the new monography, theory of modern trends in didactics of different subjects and their creative development is discussed in the chapter Didactics of Individual Subjects in the Context of Creative Teaching (Honzíková); the practical part discusses teaching of psychology in the chapter Didactic Creativity-Related Issues in Teaching Psychology (Holeček), arts are covered by chapters Contemporary Abstract Art and Its Possibilities in Teaching Structural Aspect of Music (Bezděk) and Creativity in Singing Lessons (Feiferlíková, Mandysová). Czech language and literature are explored in chapters Creativity and Figurativeness Aspects in Lexical Plan Application (Vaňková, Suda) and Creative Development of Didactive Knowledge of Content in Professional Training of Literary Education Teachers (Brčáková) and also in the chapter Creative Approaches to Foreign Countries Studies (Pešková). Didactics of mathematics is discussed in chapters Kinesthetic Style of Teaching Mathematics (Pěchoučková, Kolovská), Graphical Solution Method to Solve Word Problems (Honzík), Developing a Basis for Orthogonalisation (Kašparová) and On Human Creativity, S. Ramanujan and Search for Whole Number Relations (Hora) and Creatively, you can grab and statistics (Kohout V.). Teaching of physics is explored in the chapter General Creativity-Related Questions in Physics and Practical Use of Meteorological Maps in Creative Teaching (Kohout J.), of chemistry in the chapter Creative Activities in Teaching Chemistry, Improvization, Modification (Richtr, Sirotek, Štrofová), of astronomy in the chapter How to Use Creativity in Teaching Astronomy (Kéhar). Didactics of technical education is covered in chapters Diagnostic Methods in Technical Education (Honzíková), Stroboscopic Effect (Kratochvíl) and Use of Demonstrations in Creating Traditional Christmas (Honzíková, Simbartl).
Klíčová slova

Zpět

Patička