Přejít k obsahu


THE GLOBALIZED WORLD AND MIGRANTS: IMPACTS ON HEALTHCARE MARKETS

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., KUREKOVÁ, L. THE GLOBALIZED WORLD AND MIGRANTS: IMPACTS ON HEALTHCARE MARKETS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016. s. 628-635. ISBN: 978-80-8154-191-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THE GLOBALIZED WORLD AND MIGRANTS: IMPACTS ON HEALTHCARE MARKETS
Rok vydání: 2016
Místo konání: Žilina
Název zdroje: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. , Ing. Lucie Kureková
Abstrakt CZ: Význační dopady migrace najdeme i ve zdravotnictví. Tato témata, jako jsou globalizace a zdravotnické trhy jsou často diskutovanými tématy a to jak z hlediska historie, současnosti, ale také jsou předmětem budoucích diskuzí, a to vzhledem k ekonomickým a demografickým předpovědím zejména v západních zemích. Globalizace a migrace nejsou nové koncepty, ale jsou dávány stále více a více do kontextu s mnoha otázkami, a to jak na úrovni ekonomické, tak sociální. Vzhledem k rozvoji globalizačních trendů, se očekává, že tento koncept bude diskutován stále častěji. Pro klíčové lídry globální ekonomiky, včetně Světové obchodní organizace, migrace pracovníků tvoří nedílnou a prospěšnou součást globalizace a liberalizaci sektoru služeb. Na druhé straně lze pozorovat i negativní dopady migrace. Tyto negativní dopady migrace na úrovni zdravotnických trhů zahrnují tyto aspekty: odlivu mozků vysoce kvalifikovaných pracovníků, dislokaci spojenou s migrací a genderovým důsledky těchto trendů. Dopady mezinárodní migrace jsou velmi složité, a to jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro zúčastněné země. Příspěvek definuje interakce mezi globalizací a migrací na zdravotnických trzích, analyzuje dopady migrace do zdravotnického sektoru ve vybraných evropských zemích a porovnává výsledky. V příspěvku jsou využita data z OECD, databáze Eurostat, Světové zdravotnické organizace a statistické metody.
Abstrakt EN: The eminent impacts of migration we can also find in the healthcare sector. These topics such as globalization and healthcare markets are a frequently discussed theme both in terms of the history, the present, but also are subject to future discussions, given the economic and demographic forecasts, especially in Western countries. Globalisation and migration are not the new concepts, but it gives more and more into the context of many issues, both at the level economic and social needs. And considering to the development of globalization trends, it is expected that this concept is being discussed more and more often. For key manager of the global economy, including the World Trade Organization, the migration of workers forms an integral and beneficial component of globalization and the liberalization of the service sector. On the other hand the International Labour Office and the International Organization for Migration, whilst recognizing the benefits of managed migration. These negative effects of the migration in the healthcare markets include the consequences of a brain drain of highly skilled workers, the dislocation associated with migration and the gender consequences of these trends. The impacts of international migration are very complex both for health workers and for the countries involved. The paper defines the interaction between globalization and migration in the healthcare markets, analyses the impacts of the migration into healthcare sector in selected European countries and compares the results. There are used data from OECD, Eurostat Database, World Health Organization and statistical methods in this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička