Přejít k obsahu


Plzeňan Kamil Krofta

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Plzeňan Kamil Krofta. Plzeň : Koniáš, 2016, 359 s. ISBN: 978-80-86948-25-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pilsener Kamil Krofta
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Koniáš
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kamil Krofta patří nepochybně k předním historikům české gollovské školy. Nebyl však pouze vynikajícím historikem, hrál také nezanedbatelnou roli v naší meziválečné politice. Předkládaná publikace se tuto skutečnost snaží ilustrovat, tak aby vyslanecké a ministerské povinnosti tvořily pozadí Kroftova významu v rámci českého dějepisectví. Vyzdvihuje zejména jeho působení ve Vatikánu, kde se mu podařilo dosáhnout četných úspěchů. Měl velikou zásluhu na tom, že naše zpočátku velice chladné vztahy s Vatikánem byly v průběhu prvních poválečných let postupně normalizovány a v době Kroftova odchodu z Vatikánu se jevily jako vcelku přátelské. Krofta také do značné míry přispěl k vyřešení krize, která nastala mezi ČSR a Vatikánem v souvislosti s negativním postojem vatikánské kurie k novému republikánskému československému státu, jenž kulminoval v tzv. Marmaggiho aféře r. 1925. Diplomatické působení Kamila Krofty a politika Edvarda Beneše v krizovém období před mnichovskou konferencí bývají často předmětem diskusí historiků a politologů. Již v roce 1938, těsně po Mnichově, se objevili první kritikové. Tato otázka zůstane prozatím předmětem dalšího podrobného zkoumání v širším historickém kontextu. Nesporná však je Kroftova erudice, jak v historickém, tak diplomatickém kontextu, vysoký morální kredit a osobní statečnost.
Abstrakt EN: Kamil Krofta undoubtedly belongs among the prominent historians of the Czech school of Jaroslav Goll. He was not however only an outstanding historian, but also played an important part in our inter-war politics. The publication aims to illustrate this fact by presenting Krofta´s importance on the background of his obligations in the position of ambassador and minister in the context of Czech history. The work especially lays stress on his activities in Vatican, where he was very successful. It was mainly his merit that our, originally cold, relations with Vatican were, during the first post-war years, step by step normalized so that they appeared as quite friendly at the time when Krofta left Vatican. Krofta also significantly helped to solve the crisis between the Czechoslovak Republic and Vatican which emerged in relation with the negative attitude of the Vatican curia towards a new republican Czechoslovak state and which culminated in the so-called Francesco Marmaggi´s affair of the year 1925. The diplomatic work of Kamil Krofta and the politician Edvard Beneš in the period of before the Munich conference are frequently discussed by historians and political scientists. The first criticism emerged as early as the year 1938, short after the Munich conference. This issue shall, for the time-being, remain a subject of further close investigation in a broader historical context. What is however undisputable is Krofta´s erudition, both of a historian and diplomatist, high morals and personal courage.
Klíčová slova

Zpět

Patička