Přejít k obsahu


Lehrerkompetenzen im Fach Bildnerische Erziehung in der Tschechischen Republik – Transfer des Referenzrahmens in die Lehrerbildung

Citace:
UHL SKŘIVANOVÁ, V. Lehrerkompetenzen im Fach Bildnerische Erziehung in der Tschechischen Republik – Transfer des Referenzrahmens in die Lehrerbildung. In Cadre Européen commun de référence pour la visual literacy - prototype = Common European framework of reference for visual literacy - prototype = Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Visual Literacy - Prototyp. Münster, Deutschland : Waxmann Verlag GmbH, 2016, s. 354-363. ISBN: 978-3-8309-3428-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Teacher Competencies in the Field of the School Subject Art Education in the Czech Republic. Transfer of the Framework in Education of Teacher
Rok vydání: 2016
Místo konání: Münster, Deutschland
Název zdroje: Waxmann Verlag GmbH
Autoři: PhDr. Věra Uhl Skřivanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem empirické studie v oblasti oborové didaktiky výtvarné výchovy je ověřit na základě výzkumného šetření ve školní praxi nově navržený mezinárodní nástroj srovnání a evaluace Společný evropský referenční rámec vizuální gramotnosti (CEFR_VL, 2015), identifikovat, vyhodnotit a popsat kvality učitelských kompetencí ve výuce výtvarné výchovy na českých gymnáziích. Na základě empirické výzkumné sondy uskutečněné v letech 2014 – 2015 na 7 českých gymnáziích v rámci vysokoškolských praxí UK v Praze a ZČU v Plzni jsme ověřili možné využití navrhovaného CEFR_VL (2015) v oblasti vzdělávání učitelů. Studentky se v rámci hospitací ve výuce fakultních učitelů zamýšlely v souvislosti s CEFR_VL nad soudobými požadavky na učitele. Vyplňovaly hospitační protokoly, vytvářely fotodokumentaci vyučovacího procesu a výtvarných produktů. Výzkumný vzorek čítal ca 80 vyučovacích hodin 7 gymnaziálních učitelek a učitelů. Bylo dokumentováno 20 výtvarných úloh. Pro vyhodnocení hospitačních protokolů (záznamů z pozorování) byla použita kvalitativní analýza obsahu podle Mayringa (2007). Zároveň jsme k diagnostice profesních kompetencí využili na základě mezinárodního srovnání aktualizovanou typologii a škálu profesních kompetencí učitelek a učitelů výtvarné výchovy podle J. Slavíka (1993). Popisem profesních kompetencí českých učitelek a učitelů výtvarné výchovy ve vztahu k zadání a vzdělávacímu potenciálu výtvarných úloh podle CEFR_VL (2015) se otevírají otázky po nových požadavcích na kvalifikaci učitelů v mezinárodním srovnání a zároveň otázky po důležitosti rozvoje oborové srovnávací pedagogiky. Výsledky výzkumné studie přispívají k charakteristice proměněné role učitele v soudobém vyučování.
Abstrakt EN: Based on empirical research, this study aims to identify, evaluate and define the qualities of teachers’ competencies in teaching Visual Literacy with regard to the newly defined ‘expected outcomes’ of the Czech curriculum as well as to the students’ competencies of the CEFR-VL. Qualification works at the University of West Bohemia (Západočeská univerzita v Plzni) and the Charles University in Prague (Univerzita Karlova) were analysed in regard to the required professional competencies of art educators. The most used typology of professional competencies of an art teacher (Slavík, 1993) in the Czech Republic has been updated (Uhl Skřivanová, 2015) and has served as an instrument for the diagnosis of art teachers’ competencies in terms of the research presented. In 2014/2015 students of the University of West Bohemia and the Charles University in Prague have collected empirical research data at 10 Czech grammar schools. Competencies of grammar school teachers were specified and analysed in relation to the newly defined pupils’ subject-specific competencies. The qualitative analysis of content according to Mayring (2007) was used to describe the educational results as recorded in observation protocols. The study gives rise to questions with regard to new requirements in the field of teachers’ qualification in an international context. The results will be used in pre-service and in-service teacher training, or as input for further development of concepts.
Klíčová slova

Zpět

Patička