Přejít k obsahu


Stand pro řízené vyosování rotoru motoru

Citace:
KAVALÍR, T., KŘÍŽEK, M., KINDL, V., SIKA, J. Stand pro řízené vyosování rotoru motoru. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stand for managed misalignment of the motor rotor
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír Ph.D. , Ing. Michal Křížek Ph.D. , Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Jiří Sika
Abstrakt CZ: Testovací a měřící STAND nalezne uplatnění při modelování chování elektrického asynchronního stroje v nestandardním provozovaném stavu při vyosení rotoru. Umožňuje tak například porovnat naměřené údaje (vibrace, akustická emise, osové síly v obou štítech, napětí a proudy ve všech fázích atd.) s výstupy ze simulačních modelů a slouží tak například pro verifikaci simulačního modelu stroje. Uplatnění je poměrně široké a uvedené mechanické úpravy obou štítů jsou poměrně unikátní. Tento motor a především jeho ložiskové štíty byly vhodně mechanicky upraveny, aby bylo možné provádět řízené vyosování rotoru motoru v horizontálním směru v rozsahu cca 0 – 0,25 mm, případně jeho osové křížení. Odečty polohy hřídele jsou prováděny pomocí mikrometrů. Oba štíty motoru byly upraveny pro zvýšení koncentrace mechanického pnutí, které je následně měřeno v obou osách na obou štítech pomocí tenzometrických mostů.
Abstrakt EN: This test and measurement STAND finds application in modeling the behavior of an electrical induction machine in a non-operated state when the rotor misalignment. It allows for example to compare the measured data (vibration, acoustic emission, axial forces in both gables, voltages and currents in all phases etc.) with outputs of simulation models and serve as example to verify the simulation model machine. Application is quite broad and specified the mechanical treatment of both peaks are quite unique. This engine and especially its bearing shields are suitably mechanically adjusted in order to conduct controlled misalignment motor rotor in a horizontal direction within the range from 0 - 0.25 mm, or the axial crossing. Readings shaft position are performed using micrometers. Both shields engine were adjusted to increase the concentration of mechanical stress, which is subsequently measured in both axes at both gables by means of strain gauge bridges.
Klíčová slova

Zpět

Patička