Přejít k obsahu


Ochrana akcionářů při fúzi a rozdělení akciové společnosti prostřednictvím práva na dorovnání

Citace:
DVOŘÁK, T. Ochrana akcionářů při fúzi a rozdělení akciové společnosti prostřednictvím práva na dorovnání. In Právo, obchod, ekonomika VI. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 167-176. ISBN: 978-80-8152-443-1 , ISSN: 2453-921X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Protection of stockholders during the merger and division of joint-stock company through to compensation
Rok vydání: 2016
Místo konání: Košice
Název zdroje: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Právní úprava fúzí a rozdělení akciových společností je obsažena v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje také ochranu akcionářů, a to obecnou ochranu a také zvláštní ochranu těch akcionářů, jejichž právní postavení je fúzí nebo rozdělením akciové společnosti dotčeno. V daném kontextu má zvláštní význam právo na dorovnání.
Abstrakt EN: Legal regulation of mergers and divisions of joint-stock companies is contained in the Act no. 125/2008 Coll., on transformations of business corporations and cooperatives, as amended. This Act also regulates the protection of stockholders and to the general protection and special protection to those stockholders whose legal status is a merger or division of joint-stock company affected. In this context has special significance right to compensation.
Klíčová slova

Zpět

Patička