Přejít k obsahu


INFLUENCES OF HOLDERS SPEED ON THE CUTTING EDGE DURING DRAG FINISHING

Citace:
HRONEK, O., ZETEK, M., BAKŠA, T., ADÁMEK, P. INFLUENCES OF HOLDERS SPEED ON THE CUTTING EDGE DURING DRAG FINISHING. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 933-939. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: INFLUENCES OF HOLDERS SPEED ON THE CUTTING EDGE DURING DRAG FINISHING
Rok vydání: 2016
Autoři: Bc. Ondřej Hronek , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Ing. Tomáš Bakša , Pavel Adámek
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá vlivem změny otáček držáku na výslednou velikost rádiusu hrany řezného nástroje. Právě rádius je sledovanou veličinou z důvodu, že jeho velikost ovliňuje důležité parametry. Ať už to jsou parametry na samotné hraně řezného nástroje, či v procesu obrábění. Jedná se především o parametry jako např. trvanlivost nástroje, geometrická přesnost obráběných součástí, stabilita řezného procesu a dále pak i o silové zatížení řezné hrany, tepelné ovlivnění nástroje a adhezivně kohezivní chování vrstvy na řezné hraně. V experimentu je použito celkem 5 variant, připravených pomocí vlečného omílání, přičemž hlavní proměnnou veličinou jsou otáčky držáku. Cílem je potvrdit, či vyvrátit předpoklad, který se zakládá na teorii, že při vyšších otáčkách držáku dojde ke zvýšení intenzity omílání. Tím pádem vznikne za vyšších otáček větší rádius na řezné hraně. Tyto výsledky jsou pak porovnány a analyzovány na přístroji IFM G4.
Abstrakt EN: The article deals with the influence of the holders speed on the final radius size of the cutting edge. The reason why is investigated radius of cutting edge is that its size affects important parameters in machining process. For example, these parameters are geometrical accuracy of machined components, cutting tool life and stability of machining. Futhermore, it is forces on the cutting edge and thermal influence on the tool. In the experiment five variants are used, prepared by drag finishing. The main variable parameter is holder speed. The aim is to confirm or refute the imput idea. This idea is based on the theory, that the higher holders speed will increase the intensity of drag finishing process. The results are measured and analysed on microscope IFM G4.
Klíčová slova

Zpět

Patička