Přejít k obsahu


Evropské a vnitrostátní aspekty jmenování hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti

Citace:
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Evropské a vnitrostátní aspekty jmenování hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti. Jurisprudence, 2016, roč. 25, č. 4, s. 21-31. ISSN: 1802-3843
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: European and national aspects of appointment of a substantive curator to joint stock company
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Markéta Šlejharová
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou ustavení hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti a evropskými a vnitrostátními aspekty tohoto institutu, který zavedl nový občanský zákoník. Pozornost je také věnována hmotněprávní a procesní úpravě opatrovnictví právnických osob a zmíněn je i jeho ústavněprávní rozměr. Autorky stávající úpravu opatrovnictví právnických osob kritizují, a to hlavně ve vztahu k akciovým společnostem, vzhledem ke složitosti jejich vnitřní struktury v porovnání s ostatními obchodními korporacemi. Článek také poskytuje praktický náhled na celou problematiku, vysvětluje, jak aplikují zmíněný institut soudy, a naznačuje, jak by se, s co největším respektem k právům obchodních společností, aplikovat měl.
Abstrakt EN: The article deals with the establishment of substantive curator to joint stock company and european and national aspects of this institution, which introduced a new Civil Code. Attention is also paid to the substantive and procedural regulation of guardianship and legal persons mentioned is its constitutional dimension. The authors present guardianship corporate criticized, especially in relation to joint-stock companies, due to the complexity of their internal structure in comparison with other business corporations. The article also provides a practical perspective on the whole issue, explains how to apply the institute said courts, and suggests how to, with the greatest respect for the rights of companies, should apply.
Klíčová slova

Zpět

Patička