Přejít k obsahu


Enhancement of effectiveness and creativity of the bachelor enginnering design projects

Citace:
HOSNEDL, S., NĚMEC, L. Enhancement of effectiveness and creativity of the bachelor enginnering design projects. In Book of Proceedings - 57. International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016. s. 55-60. ISBN: 978-80-261-0609-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enhancement of effectiveness and creativity of the bachelor enginnering design projects
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Doc. Ing. Ladislav Němec CSc.
Abstrakt CZ: Zvyšování praktických dovedností absolventů bakalářských v konstruování je jedním z aktuálních hlavních úkolů fakulty strojního inženýrství. Efektivní přístup, založený na Engineering Desigh Dcience and Methodology (ESDM), vycházející z Teorie Technických Systémů a široce ověřený zejména v našich studentských magisterských projektech, zadaných, konzultovaných, společně vyhodnocovaných a velmi oceňovaných desítkami našich průmyslových partnerů za posledních více než deset let, je však příliš složitým nástrojem na bakalářské úrovni. Proto jsme povýšili tradiční metodoligický přístup, založený převážně na nahromaděných znalostech a zkušenostech s využitím základních znalostí a metodologie "mapové" formy EDSM. Instruktivní forma tohoto nekonvenčního přistupu zůstala jednoduchá. Nicméně její kvalita, včetně zvýšené podpory kreativity a "top-down" kompatibility se všemi tradičními metodikam, a především se skutečným životem, se výrazně zvýšila. Tento přístup, úspěšně ověřený prvními slibnými konstrukčními návrhy v bakalářských projektech v rámci nového předmětu Vlastnostmi řízené navrhování a ohodnocování technických produků z hlediska jejich vlastností, KKS / DFX, je uveden v příspěvku včetně ukázky prvních konstrukčních výsledků.
Abstrakt EN: Enhancement of practical abilities of bachelor's graduates in design engineering is one of the topical major tasks of Faculties of Mechanical Engineering. An efficient approach based on the Engineering Design Science and Methodology (ESDM) stemming from the Theory of Technical Systems largerly validated mainly in our interdisciplinary team student projects assigned, consulted, co-evaluated and highly appreciated by tens of our industrial partners within last more than ten years at the master's level it is however too complicated and demanding vehicle for bachelor level. We have thus efficiently upgraded the traditional industrive methological approach based mostly on accumulated former knowledge and experience with use off essential knowledge and methodology "maps" form EDSM. The instructive form of this unconventional approach thus remained simple. However its quality including the increased support of creativity, and top-down compatibility with all traditional methodologies, and first of all with real life, has been significantly increased. This approach successfully validated by the very first promising engineering design bachelor projects within the framework of a new subject Property Driven Design Engineering and Evaluation of Technical Products from the Viewpoint of their Properties KKS/DFX is outlined including the samples of the first results in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička