Přejít k obsahu


1st Workshop of Interdisciplinary Student´s Team

Citace:
Firýtová, R., Chochole, T., Veverka, Z., Valešová, M., Poková, P., Stašková, Š., Dostál, 1st Workshop of Interdisciplinary Student´s Team. Plzeň, 12.10.2016 - 14.10.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 1st Workshop of Interdisciplinary Student´s Team
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Tomáš Chochole Ph.D. , Doc. MgA. Zdeněk Veverka , Mgr. Monika Valešová , Mgr. Petra Poková , Mgr. Šárka Stašková , ing. Vilém Dostál
Abstrakt CZ: 3 denního workshopu se zúčastnili zapojení studenti z THD i ZČU a peadagogičtí pracovníci z obou vysokých škol. Úkolem workshopu bylo vytvořit interprofesní česko-bavorské studentské týmy ze zapojených studentů ZČU a THD ve složení: manager - THD, 4x strojař THD, 2x zdravotník ZČU,1 x designér ZČU a tak umožnit vytvořit základy pro týmovou spolupráci vzniklých týmů. V rámci teoretických přednášek se studenti seznámili s úvodem do systémového navrhování technických produktů a zkušenostmi z interprofesní spolupráce studentů na ZČU, se specifickými potřebami seniorů, s oblastí designu. Studentům bylo zadáno téma semestrální práce (inteligentní lékovka). Díle studenti jiý v týmech vytvořili baterii testů pro mapování potřeb a specifik seniorů a provedli mapování. Poslední den přednesli prvotní návrhy řešení.
Abstrakt EN: 3-day workshop was attended by the involvement students from THD and UWB and teachers from both universities. The task of the workshop was to create interdisciplinary Czech-Bavarian student teams from participating students (1 manager - THD, 4 engineers - THD, 2 medics UWB, 1 x designer UWB) and support cooperation students teams. During the workshop were prepared 3 theoretical lectures for the students: 1) introduction to the system design of technical products, 2) experience with interdisciplinary cooperation and 3) the specific needs of seniors. The semester project work is an intelligent vial, another student’s work in teams is to create a battery of tests to map the needs and specificities of the seniors. Every student’s team presented initial proposals for their solutions at the last day of workshop.
Klíčová slova

Zpět

Patička