Přejít k obsahu


Muslimský pacient – principy diagnostiky, terapie a komunikace

Citace:
HÁJEK, M., BAHBOUH, C. Muslimský pacient – principy diagnostiky, terapie a komunikace. Praha : Grada, 2016, 199 s. ISBN: 978-80-247-5631-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Muslim patient- principles of diagnosis, therapy and communication
Rok vydání: 2016
Místo konání: Praha
Název zdroje: Grada
Autoři: MUDr. et Bc. Marcel Hájek PhD. , Charif Bahbouh
Abstrakt CZ: Publikace má sloužit k orientaci lékařů a středně zdravotnického personálu, aby nedocházelo při péči o muslimského pacienta k nedorozuměním, urážce jeho náboženského cítění či dokonce k právním postihům zdravotníka. Islám patří k věroukám, které jsou svou ortopraxí nejsložitější právě ve zdravotnické péči o věřícího. Předpisy jsou striktní a provázejí muslima po celý život. Velmi důležitým faktorem při poskytování zdravotnické péče je přístup zdravotníka k pacientovi, navázání vztahu vzájemné důvěry a tolerance. Lékaři z České republiky se mohou s danou problematikou setkat nejen v zemích islámu, kde provádějí svoji praxi, ale i v zemích západní Evropy, kde se vyskytuje výrazná muslimská menšina. Publikace obsahuje též stručný vhled do islámu, jeho historie a tradic. Je rozčleněna na jednotlivé fáze života muslima a úskalí přijímání lékařské péče vzhledem k jeho náboženským povinnostem a tradicím.
Abstrakt EN: The purpose of the publication is to help doctors and nursing staff to understand Muslim patients, not to offend their religious feeling and even to avoid legal disputes with the medical staff. Islam belongs to believes, which are via its orthopractices the most complicated just in medical care giving to worshipper. Regulations are strict and accompany Muslims all their lives. A positive approach of the medical staff and a relationship full of mutual trust and tolerance are key factors while providing medical care. The doctors of medicine from Czech republic can meet mentioned issues not only in the countries of Islam, where they provides their practice, but also in countries of western Europe, where occurs strong Muslim minority. The publication contains short introduction to Islam, its history and traditions as well. It is divided to particular phases of Muslim life and problems of acceptation of medical care considering his religious duties and traditions.
Klíčová slova

Zpět

Patička