Přejít k obsahu


Zásady zpracování kvalifikačních prací pro nelékaře

Citace:
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J., SLOUKA, D., KOTT, J., LOUDOVÁ, S., PETEŘÍKOVÁ, R. Zásady zpracování kvalifikačních prací pro nelékaře. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 81 s. ISBN: 978-80-261-0605-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Principles of theses for non-physicians
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , Mgr. Jana Holoubková DiS., MBA , MUDr. David Slouka Ph.D. MBA , Prof. Ing. Josef Kott DrSc. , Mgr. Soňa Loudová , Mgr. Renata Peteříková
Abstrakt CZ: Kvalifikační práce a její obhajoba je neoddělitelnou součástí státní závěrečné zkoušky. Dokazuje schopnost studenta pracovat samostatně s teoretickou i praktickou stránkou řešeného problému, orientovat se v odborné literatuře a pracovat s dalšími zdroji. Každá kvalifikační práce má mít standardní úpravu požadovanou vysokou školou a má respektovat formální kritéria ve smyslu všeobecných právních předpisů a požadavků na zpracování. Publikace je členěna do kapitol, obsah jednotlivých kapitol je rozšířený o praktické příklady, rady a postup při zpracování celé kvalifikační práce. Cílem publikace je pomoci studentům v řešení otázek a problémů, se kterými se v tomto náročném procesu setkávají. Text má charakter normy, a měl by být didaktickou pomůckou studenta, vedoucího a oponenta kvalifikační práce. Respektuje standardy a normy, které se váží na obsah a formu psaní kvalifikačních prací. Zároveň respektuje vnitřní předpisy vysoké školy a kromě toho také aplikuje poznatky z odborné literatury a vlastních praktických zkušeností autorů.
Abstrakt EN: Qualifying thesis and its defense is an integral part of the final exam. Demonstrates the student's ability to work independently with the theoretical and practical aspects of the problem, to search scientific literature and work with other sources. Each theses should have a standard adjustment required high school and has to respect the formal criteria in terms of general legislation and the process requirements. The publication is divided into chapters, the content of each chapter is augmented by practical examples, tips and how to process the whole theses. Its aim is to help students in solving the issues dealt with in this demanding process encounter. Text has the character of standards and should be a teaching aid a student leader and opponent of the qualification thesis. Respecting standards and norms which bind the content and form of writing theses. While respecting the internal regulations of the university and in addition also applies the knowledge of the literature and our own practical experience of the authors.
Klíčová slova

Zpět

Patička