Přejít k obsahu


Laser scanner pro bezkontaktní měření vibrací

Citace:
KŘÍŽEK, M., KAVALÍR, T., GAŠPARÍK, M., ČERNÝ, M. Laser scanner pro bezkontaktní měření vibrací. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser scanner for non-contact vibration measurement
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Křížek Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír Ph.D. , Ing. Marek Gašparík , Ing. Michal Černý
Abstrakt CZ: Uvedený funkční vzorek je vhodným doplňkem pro bodový bezkontaktní laserový interferometr, pomocí kterého je možné měřit vibrace měřeného objektu bez jeho ovlivnění. Použitím uvedeného vychylovacího laser scanneru je možné provádět vícebodová měření v rychlém sledu, což značně urychlí a zjednoduší především modální analýzy složitých tvarů. Systém je založen na vychylování v osách X a Y na principu galvanometru, na jehož osách jsou umístěna speciální zrcátka vhodná pro dobrý odraz laserového paprsku. Součástí je i elektronika, která zajišťuje převod elektri¬ckého signálu na odpovídající vychýlení zrcátek. Systém se ovládá pomocí dálkového ovládání založeného na programovatelném poli Arduino Esplora, jehož součástí jsou ovládací prvky, display, joystick pro ovládání a uložení bodu a dále například paměťové medium pro uložení zvolených bodů pro možnost zpětné editace, případně obnovení měřící sekvence. Ovládací konzole je umístěna ve vhodném plastovém pouzdru, které je vytisknuto na 3D tiskárně. Spolu s vlastní vychylovací jednotkou tak tvoří ucelený mechanický celek, založený na standartních a snadno dostupných dílech, což umožňuje jednoduchou výrobu.
Abstrakt EN: This specimen is a suitable complement for point-contact laser interferometer, which is able to measure the vibrations measured object without his influence. Using this deflecting laser scanner can perform multipoint measurements in rapid succession, which greatly speed up and simplify particularly the modal analysis of complex shapes. The system is based on deflection in X and Y axes on the principle of a galvanometer, whose axes are located special mirrors suitable for a good reflection of the laser beam. It also includes electronics that provides conversion elektri¬ckého signal to a corresponding deflection mirrors. The system is operated by remote control, based on field programmable Arduino Esplora, which includes controls, display, joystick control and preset point and also, for example, the storage medium for storing the selected points to the possibility of retroactive editing or restoration measurement sequence. The control console is placed in a suitable plastic casing, which is printed on the 3D printer. Along with its own deflection unit forms a coherent mechanical unit, based on a standard and easily accessible parts, which allows simple production.
Klíčová slova

Zpět

Patička