Přejít k obsahu


E-learning a využívání videa jako vhodného média

Citace:
EGER, L., EGEROVÁ, D. E-learning a využívání videa jako vhodného média. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2016. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 35-43. ISBN: 978-80-7435-657-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: E-learning and the use of video as a suitable medium
Rok vydání: 2016
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , Doc. PaedDr. Dana Egerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Video bylo v učebnicích e-learningu ještě počátkem nového tisíciletí považováno za okrajové médium pro e-learning a v té době zde jako novinky nastupovaly video-konference a virtuální třídy (později webináře). S rozvojem ICT a nástupem fenoménů jako YouTube či Vimeo se situace změnila a video je vyžadovanou součástí e-learningu. Video se stalo efektivním médiem v e-learningu a je i ze strategického hlediska vhodné jej zařazovat do kurzů účelně v kombinaci s dalšími prvky. Video může například provokovat k diskusi, vyzývat studující k analytickému myšlení, může být opakovaně zhlédnuto, a to i po menších částech, může mít emocionální náboj a může obsahovat další zdroje informací jako například www stránky, obrázky a schémata atd. Ostatně všeobecnou schopnost stimulace vizuálním materiálem není potřebné diskutovat. Příspěvek prezentuje pilotní průzkum videa v e-learningu prostřednictvím oční kamery a přináší důležité otázky do diskuse pro experty.
Abstrakt EN: Video was in the textbooks of e-learning considered as marginal medium for e-learning still in the beginning of the new millennium. In the same time video conferences and virtual classrooms (later webinars) were considered as innovations. With the development of ICT and start of phenomenons like YouTube or Vimeo the situation has been changing and video is demanded part of e-learning. Video has become an effective medium in e-learning and it is also from strategic point of view suitable to efficiently implement it in to the courses in combination with other elements. Video can for example initiate discussion, call the students to analytical thinking, be viewed repeatedly (also in smaller parts), have emotional charge and contain further information resources such as web pages, pictures and schemes. After all there is no need to discuss general ability of stimulation with visual materials. The paper presents pilot research of video in e-learning with help of eye tracker and it brings important questions to the experts' discussion.
Klíčová slova

Zpět

Patička