Přejít k obsahu


Causality as a Tool for Empirical Analysis in Economics

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., KUREKOVÁ, L. Causality as a Tool for Empirical Analysis in Economics. In Proceedings of 4th Business & Management Conference. Prague, Czech Republic: International Institute of Social and Economic Sciences, 2016. s. 73-82. ISBN: 978-80-87927-30-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Causality as a Tool for Empirical Analysis in Economics
Rok vydání: 2016
Místo konání: Prague, Czech Republic
Název zdroje: International Institute of Social and Economic Sciences
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. , Ing. Lucie Kureková
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá příčinným stanovením jevů (stručně kauzalitou) jakožto nástroje pro empirické analýzy v ekonomii. I když je kauzality obtížné pochopit, jsou postaveny na základě mnoha vědeckých teorií, včetně ekonomické teorie. Kauzalita je velmi žhavé téma dnešních dnů, a to jak ve filozofii, tak ekonomii. Kauzalita se používá v mnoha multi-dílčích disciplínách a koncept příčinné souvislosti je různý v rozličných disciplínách. V ekonomii se lze setkávat s mnoha tvrzeními, která spojují příčiny a následky, ale kauzální vztahy nejsou jasně vyjádřeny. Na první pohled zde může existovat záměna mezi příčinou a následkem. Pak lze zkoumat, zda jde o kauzalitu jevů, či ne. Kauzalita hraje velmi důležitou roli v ekonometrii a ekonomii. Příspěvek se zaměřuje na využití příčinnosti v oblasti ekonomie a ekonometrických studií. Příspěvek začíná stručným přehledem teoretického vymezení kauzality. Poté, jsou prezentovány a diskutovány empirické přístupy ke kauzalitě v oblasti ekonomie a ekonometrických studií a je uvedena případová studie možného využití Grangerova kauzálního testu. Na konci příspěvku je diskutován význam Granderova testu kauzality v ekonomii. Cíle tohoto příspěvku jsou následující: definovat různé přístupy k příčinných souvislostem a popsat historický vývoj tohoto jevu, analyzovat vybrané ekonometrické metody v interakci s příčinnými souvislostmi a ukázat na příkladu Grangerova kauzálního testu příčinné souvislosti v empirické analýze v ekonomii.
Abstrakt EN: This paper deals with the causal determination of phenomena (briefly causality) as a tool for empirical analysis in economics. Although is the causality difficult to grasp, they are built on the basis of many scientific theories, including economic theory. Causality is very hot topic today, both in philosophy and economics. The causality is used in many multi-sectorial disciplines and the concept of causality is different in various disciplines. In economics, we encounter many assertions that connect cause and effect, but causal relationships are not clearly expressed. At first glance, there may be confusion between cause and effect and the phenomena studied can then be viewed in terms of causality and vice versa. The causality plays very important role in econometric and economics. The paper focused on using of causality in economics and econometric studies. The paper begins with a brief overview of theoretical definition of the causality. Then, the empirical approaches to causality in economics and econometric and selected tools of causality are presented and discussed and the case study of possible using of Granger Causality Test is shown. At the end of the paper we discuss the significance of the Grander Causality Test in economics. The aims of this paper are following: to define the different approaches to causality and describe a short history of this term, to analyse selected econometric methods in interaction with causality and to show on the example of Granger Causality Test using of causality in empirical analysis in economics.
Klíčová slova

Zpět

Patička