Přejít k obsahu


@Risk Software as a Decision Support Tool

Citace:
JANUŠKA, M., ČECH, M. @Risk Software as a Decision Support Tool. In 28th IBIMA Conference Proceedings. Sevilla: International Business Information Management Association, 2016. s. 963-978. ISBN: 978-0-9860419-8-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: @Risk Software as a Decision Support Tool
Rok vydání: 2016
Místo konání: Sevilla
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Ing. Marek Čech
Abstrakt CZ: Prezentovaný článek se zabývá popisem použití softwaru @Risk jako nástroj podpory manažerského rozhodování. @Risk software se používá pro rizikové simulace. Rozhodnutí o investicích do inovací, nových strojů, zařízení nebo pokračováním sanace starých zařízení s vysokým rizikem fatálního selhání je typický příklad, který je dále popsán v článku. V článku je prezentován matematický model investičních nákladů na inovace a možných úspor z inovací se skutečnými provozními náklady a potenciální ztráta v důsledku technické poruchy. Konvenční ekonomické ukazatele vypočítané podle @Risk jsou používány k určení účinnosti investic. Výhodou @Risk ve srovnání s konvenčními ekonomickými ukazateli je, že @Risk je schopen vypočítat s nejistotou více faktorů v dlouhodobém horizontu. Využití @Risk software je představen na jednoduchém případové studie z výrobního podniku v horizontu 8 let.
Abstrakt EN: Presented paper deals with description of @Risk software usage as a managerial support tool. @Risk software is used for risk simulations. Decision about investment in to the innovation, new machinery, equipment or continuing with maintenance of old equipment with high chance of fatal failure is typical example which is further described in paper. Presented mathematic model deals with comparison of investment cost of innovation and potential savings from innovation with actual operating costs and potential loss due to technical failure. Conventional economic indicators calculated by @Risk are used to determine the effectiveness of investment. The advantage of @Risk compared to conventional economic indicators is that @Risk is able to calculate with uncertainty of multiple factors in long term horizon. @Risk software usage is introduced at a simple case study from manufacturing company in 8 years horizon.
Klíčová slova

Zpět

Patička