Přejít k obsahu


Reaming of very precise and deep holes with cermet reamer

Citace:
FULEMOVÁ, J., ŘEHOŘ, J. Reaming of very precise and deep holes with cermet reamer. In Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM, 2016. s. 275-282. ISBN: 978-3-902734-08-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Reaming of very precise and deep holes with cermet reamer
Rok vydání: 2016
Místo konání: Vienna
Název zdroje: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, DAAAM
Autoři: Ing. Jaroslava Fulemová , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Vystružování je technologie, která se řadí mezi dokončovací metody obrábění. Výstružník je obvykle jedno nebo vícebřitý nástroj. Břity mohou být vyrobeny s různých řezných materiálů. Nejčastěji používaným řezným materiálem je HSS a slinutý karbid, a to s anebo bez povlaku. Méně často používanými řeznými materiály jsou cermet, CBN a PKD. Při vystružování je hlavním kritériem kvalita vystružené díry s ohledem na zajištění optimální úrovně technicko – ekonomických kritérií procesu obrábění. To znamená trvanlivost, produktivita řezného procesu, náklady na výrobu jedné díry, apod. Výběr řezného materiálu musí odpovídat požadavkům, které jsou uvedeny výše. Tento článek pojednává o aplikaci cermetového výstružníku při výrobě díry o hloubce 8D a třídě přesnosti H6. Tento typ díry se nalézá například na VDI držáku. Dále článek popisuje problémy, které byly zapříčiněny SK výstružníkem a úspěšně vyřešeny s cermetovým výstružníkem.
Abstrakt EN: Reaming is a technology which is ranked among finishing machining. Reamers are usually tools with one or more teeth. Teeth can be made from different cutting materials. The most common cutting materials for reamers are HSS and Sintered Carbide (SC) with or without coated thin layer. Less frequently used cutting materials are Cermet, CBN and PKD. During reaming, the basic criterion is quality of reamed hole with regard to ensure the optimal level of technology – economy criteria of machining process. It means tool life, productivity of machining process, cost of reaming a hole, etc. Selecting of cutting material has to match the requirements which are mentioned above. This article deals with application cermet reamers in comparison with SC reamers during reaming a hole which is 8D deep and is produced in accuracy class H6. This hole can be found on VDI tool holder. Further, article describes problems which were caused by SC reamers and successful solution with cermet reamers.
Klíčová slova

Zpět

Patička