Přejít k obsahu


Nespolehlivý plátce

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Nespolehlivý plátce. In Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2016, s. 56-64. ISBN: 978-80-87382-79-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Unreliable payer
Rok vydání: 2016
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Iuridicum Olomoucense, o.p.s.
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Institut nespolehlivého plátce je prvkem sankčním, resp. preventivním, protože má plátce DPH podněcovat k tomu, aby své povinnosti spojené s platbou DPH plnil řádně a včas. Kromě toho, že status nespolehlivého plátce je do značné míry difamující a nespolehlivý plátce pozbývá možnosti vlastní volbou změnit zdaňovací období na kalendářní čtvrtletí, má působit preventivně i vazba tohoto institutu na daňové ručení, jež je založena na racionalitě příjemce zdanitelného plnění a jeho snaze eliminovat riziko. Z těchto důvodů má institut nespolehlivého plátce své místo v daňovém systému. Je proto nástrojem pro správu daně i ostatní spolehlivé plátce.
Abstrakt EN: Institute of unreliable payer is an element of punitive or preventive, because VAT payers has encouraged to its obligations relating to the payment of VAT filled properly and on time. In addition, the status of the payer is largely dehonesting and unreliable payer shall cease to own choice options change the tax period on a calendar quarter, the act preemptively even binding on the tax liability of the Institute, which is based on the rationality of the recipient of taxable transactions and his quest to eliminate the risk. For these reasons, the Institute of an unreliable payer has their place in the tax system. Is therefore a tool for managing taxes and other reliable payer.
Klíčová slova

Zpět

Patička