Přejít k obsahu


The influence of short-term movement intervention on the quality of life of middle-aged women

Citace:
KNAPPOVÁ, V., KAVALÍŘOVÁ, G., SUROVÁ, S. The influence of short-term movement intervention on the quality of life of middle-aged women. In Proceedings of the 10th International Conference on Kinanthropology "Sport ang Quality of life". Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 243-250. ISBN: 978-80-210-8129-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The influence of short-term movement intervention on the quality of life of middle-aged women
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Mgr. Věra Knappová Ph.D. , Mgr. Gabriela Kavalířová Ph.D. , Bc. Soňa Surová
Abstrakt CZ: V současné době mnoho jedinců středního věku s nadváhou trpí bolestmi pohybového aparátu. Tato bolest je nepřímým ukazatelem funkčních poruch pohybového aparátu a může vést ke snížení celkové kvality života (QOL). U obojího může dojít ke zlepšení stavu prostřednictvím individuálně přizpůsobené pohybové intervence. Cílem práce je popsat vliv krátkodobé komplexní (pohybové i vzdělávací) intervence na vnímání QOL žen středního věku s nadváhou či obezitou. Výzkumný soubor tvořilo 23 žen. QOL byla hodnocena před a po aplikaci komplexního programu pomocí dotazníku Q-LES-Q (Kvalita prožívání radosti a spokojenosti ze života). Tento dotazník obsahuje 92 otázek rozdělených do 8 domén (Fyzické zdraví a aktivity, Pocity, Práce, Péče o domácnost, Školní a studijní aktivity, Využití volného času, Sociální vztahy, Obecné aktivity). Otázky jsou zodpovídány na Likertově škále (od Vůbec ne do Stále). V každé doméně se objevily určité změny vnímání QOL, ze kterých můžeme usuzovat, že i krátkodobá komplexní intervence se může pozitivně projevit ve všech doménách života. V rámci statistického vyhodnocení jsme zaznamenali změny na různých úrovních významnosti v hodnocených doménách, kromě domény “Práce” (krátkodobá intervence se konala o víkendu). Statistická významnost na hladině α=0,01 se výrazně objevila v první doméně dotazníku “Fyzické zdraví a aktivity”, dále v doméně “Pocity” a následně v poslední doméně “Obecné aktivity”. Hlavním obsahem víkendového programu byl Nordic walking, zdravotně zaměřené posilování a vyrovnávací cvičení. Pozorované pozitivní změny potvrdily vhodnost navržené pohybové a vzdělávací intervence k ovlivnění QOL žen středního věku. Jsme si vědomi toho, že získaný pozitivní efekt nemusí být trvalý. Bylo by vhodné udržet motivaci u jedinců dlouhodobě.
Abstrakt EN: Nowadays many individuals with overweight in their middle age suffer with the pain of musculoskeletal system. This pain is an indirect indicator of functional disorders of the musculoskeletal system that can lead to decrease in the overall quality of life (QOL). Both can be improved by means of the individually adapted movement intervention. The aim of this work is to describe the influence of the short-term complex (movement and educational) intervention on perceiving the QOL of women with overweight or obesity in their middle age. Our research sample consisted of 23 women. The QOL was evaluated pre- and post- the application of the complex program with the questionnaire Quality of Life Enjoyment and Satisfaction (Q-LES-Q). It contains 92 questions divided to 8 domains (Physical health/activities, Feelings, Work, Household duties, School/course work, Leisure time activities, Social relations and General activities). Questions are responded on the five point Likert scale (from Not at all to All of the time). In each domain the certain changes appeared in perceiving the QOL, from which we can infer that also short-term complex intervention can be positively reflected in all domains of life. Within statistical evaluation we noticed changes on the different level of significance in all evaluated domains, except the domain “Work” (the short-term intervention took place during the weekend). Statistical significance on the level α=0.01 manifested itself markedly in the first domain of the questionnaire “Physical health/activity”, next in the domain “Feelings” and then in the last domain “General activities”. The main content of the weekend program was Nordic walking, health focused conditioning and corrective exercises. Observed positive changes confirmed the suitability of the proposed movement and educational intervention for the influencing the QOL of women in their middle age.
Klíčová slova

Zpět

Patička