Přejít k obsahu


Dominions, Great Britain and Questions Related to Imperial Foreign Policy Implementation and Direction in the 1920s and at the Beginning of the 1930s

Citace:
VALKOUN, J. Dominions, Great Britain and Questions Related to Imperial Foreign Policy Implementation and Direction in the 1920s and at the Beginning of the 1930s. West Bohemian Historical Review, 2016, roč. VI, č. 2, s. 267-292. ISSN: 1804-5480
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dominions, Great Britain and Questions Related to Imperial Foreign Policy Implementation and Direction in the 1920s and at the Beginning of the 1930s
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Jaroslav Valkoun Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zaměřuje na problematiku britsko-dominiálních vztahů se zvláštním zřetelem k podílu dominií na formování, provádění a směřování imperiální zahraniční politiky ve 20. letech a na počátku 30. let 20. století. V poválečném období se očekávalo, že dojde k uznání formální nezávislosti a nového mezinárodního postavení britských dominií. Souběžně s širším pojetí dominiální autonomie docházelo k intenzivnější spolupráci v rámci impéria, která postupně vedla k většímu zájmu zámořských autonomních celků na rozhodování o směřování imperiální zahraniční politiky. Zkoumaná problematika se soustředila na dvě hlavní roviny, tj. míra konzultací mezi mateřskou zemí a dominii a jednotlivé zahraničněpolitické otázky, krize, incidenty a události, které v realitě přispěly k diskuzi ohledně podílu zámořských autonomních celků na formování a provádění imperiální zahraniční politiky ze strany britského ministerstva zahraničí. Schválení Balfourovy deklarace, zvyšující význam dominií, zahájilo údobí, které se na první pohled vyznačovalo zklidněním debat ohledně uskutečňování imperiální zahraniční politiky a během něhož se muselo čekat dalších několik let na legislativní potvrzení tohoto stavu až do přijetí Westminsterského statutu v prosinci 1931.
Abstrakt EN: The study focuses on the problems of British-Dominion relations with a special regard to the share of the Dominions in formation, execution and direction of the imperial foreign policy in the 1920s and at the beginning of the 1930s. In the post war period, it was expected that recognition of a formal independence and a new international status of the British Dominions would be take place. Concurrently with a wider conception of the Dominion autonomy, a more intensive cooperation was realised within the Empire, which gradually led to a bigger interest of the overseas autonomous units in the decision-making process concerning the direction of the imperial foreign policy. The observed problems concentrated on two main fronts, it means the measure of consultations among the mother country and the Dominions and individual foreign policy questions, crisis, incidents and events that, in reality, contributed to a discussion concerning the share of overseas autonomous units in the formation and execution of the Imperial foreign policy from the side of the British Foreign Office. Balfour Declaration adoption, increasing the importance of the Dominions, began the period that was significant with pacification of debates concerning execution of the imperial foreign policy and during which it was necessary to wait for next few years for this status legislative approval till the adoption of the Statute ofWestminster in December 1931.
Klíčová slova

Zpět

Patička