Přejít k obsahu


Kritický racionalismus a reliabilismus ve sporu o neplatnost indukce

Citace:
SLOUP, O. Kritický racionalismus a reliabilismus ve sporu o neplatnost indukce. Teorie vědy. Theory of Science, 2016, roč. 38, č. 2, s. 177-203. ISSN: 1210-0250
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Dispute between Critical Rationalism and Reliabilism about the Invalidity of Induction
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Mgr. Ondřej Sloup ,
Abstrakt CZ: Na základě analýzy otázky, jak se učíme ze zkušenosti (pokud ne za použití indukce) představuje studie problém indukce nejprve tak, jak byl formulován Humem skrze jeho příčinu v nezdůvodnitelnosti principu uniformity přírody. Následně ukazuje Popperovo řešení problému spočívající v naprostém odmítnutí induktivního usuzování. Popperův přístup je podroben srovnání s reliabilistickou pozicí Davida Papineau - stanoviskem, že poznání je pravdivým přesvědčením generovaným spolehlivou metodou. Hlavním cílem textu je znovuotevření diskuze nad tématem neplatnosti indukce a možná redukce námitek vůči její logické neplatnosti na základě nahlédnutí reliabilistického stanoviska. Vedlejším záměrem je pak ilustrovat možné styčné body mezi kritickým racionalismem s jeho důrazem na delegitimizaci vědění a reliabilistickým kritériem spolehlivosti.
Abstrakt EN: Based on analysis of the issue of how we learn from experience (if not by using induction), the study presents a problem of induction as formulated by Hume, thus showing its roots in unjustifiability of the principle of uniformity of nature. Popper's solution to the problem, consisting of the complete rejection of inductive reasoning, is exposed. Popper's solution is then subjected to comparison with David Papineau's reliabilism - a notion that knowledge is a true belief generated by a reliable method. The main objective of this study is to reopen a debate over the topic of invalidity of induction. A secondary objective is to illustrate the possible intersection between critical rationalism with its emphasis on delegitimisation of knowledge and reliabilist criteria of certainty.
Klíčová slova

Zpět

Patička