Přejít k obsahu


Kapacitní propočty technologií při změně výrobního programu

Citace:
BENEŠOVÁ, J., ŠIMON, M. Kapacitní propočty technologií při změně výrobního programu. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 9-18. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Capacity calculation technologies when changing production program
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jana Benešová , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá studií kapacitního vytížení dané výrobní sekce v nejmenovaném podniku. Jsou zde popsány a stanoveny vstupní data potřebné k propočtům a dále je uveden koncept řešení. Výstupem práce jsou dvě statické výpočtové šablony, zabývající se propočtem kapacitního vytížení pracovníků a strojů. Je-li překročen limitní stav kapacit, je aplikace nastavena tak, aby doporučila nápravné opatření, a to vždy s ohledem na investice do nových technologií.
Abstrakt EN: The thesis deals with studies of capacity utilization in the manufacturing sector unnamed company. There are described and defined input data required for calculations and furthermore, the solution concept. Outcome of this work are two static computational templates, dealing with calculations of capacity utilization of workers and machines. If the limit is exceeded state capacity, the app is set to recommend corrective action, and always with respect to investments in new technologies.
Klíčová slova

Zpět

Patička