Přejít k obsahu


Ergonomická analýza pracovišť na montážní lince

Citace:
KÁBA, M., BUREŠ, M. Ergonomická analýza pracovišť na montážní lince. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 85-93. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomic analysis of workplaces on assembly line
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kába , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek je zaměřen na problematiku přetížení operátorů na montážní lince. Vybrané ergonomické a racionalizační metody byly použity pro zmapování současného stavu na montážní lince s následnými návrhy na změny. Cílem bylo navržení takových úprav pracovišť, které přinesou zejména snížení námahy při práci. Dále byla řešena racionalizace práce a změna samotných pracovních postupů. Podstatným přínosem je snížení svalového zatížení operátorů, přičemž při vhodné změně pracovního postupu dochází i ke zvýšení produktivity práce.
Abstrakt EN: This article is focused on the issue of overloading operators in assembly line. Selected ergonomic and rationalization methods were used for mapping the current state on the assembly line with subsequent proposals for changes. The aim was to propose such modifications workplaces, which will bring mainly reducing stress at work. There was also solved rationalization and change of workflows. Substantial benefit is a reduction in muscle load operators, while at an appropriate change in the workflow leads to increase productivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička