Přejít k obsahu


Ergonomie ve výrobním procesu

Citace:
OPLUŠTIL, S., BUREŠ, M. Ergonomie ve výrobním procesu. In Průmyslové inženýrství 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 133-140. ISBN: 978-80-261-0629-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomics in the production process
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Stanislav Opluštil , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: V dnešním průmyslu, který je stále více orientován na rychlost a kvalitu svých produktů, kde tact-time procesu má rozhodující vliv, je stále ergonomie opomíjena a zatlačována do pozadí. Příliš se na ni nepohlíží ani v konstrukci ani v údržbě. Změna charakteru výroby a priorit vede i k negativním trendům ve zvyšující se četnosti výskytu chorob z povolání, především horních končetin. Největší vliv na množství těchto onemocnění má lokální svalová zátěž, daná stále složitější montáží. Negativně se zde i projevuje porušování základních ergonomických zásad a hygienických limitů pro pracovní polohy. Nápravná opatření posledně jmenovaného přitom mohou být poměrně jednoduchá a nemusí být nákladná. Vzít v potaz i ergonomický pohled v koncepci návrhu přípravku nebo produktu často vede i k finančním úsporám a má příznivý vliv na zdraví pracovníků.
Abstrakt EN: In today's industry, which is increasingly focused on the speed and quality of its products, where process tact-time has decisive influence, is ergonomy still neglected and pushed into the background. There is insisted on ergonomy neither in construction nor in maintenance. Change of production patterns and priorities leads to negative tendency regarding occupational diseases occurence, especially of the upper extremities. The biggest influence on the amount of these diseases has local muscular loading, caused by increasingly more complex assembly. Here is also negatively reflected violation of basic ergonomics principles and hyginenic limits defined for working positions. Corrective actions for last-mentioned topic can be relatively simple and doesn´t need to be expensive. To take into account the ergonomic aspect during conceptual design of fixture or product often leads to financial savings and has positive effect on health of employees.
Klíčová slova

Zpět

Patička