Přejít k obsahu


Rekondiční masáže spotřeby prováděné centrálními bankami - experimentální verifikace

Citace:
MARTINČÍK, D., JARÝ, Č., ŠLECHTOVÁ SOJKOVÁ, O. Rekondiční masáže spotřeby prováděné centrálními bankami - experimentální verifikace. Trendy v podnikání, 2016, roč. 6, č. 2, s. 54-66. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Revizalizing massage of consumption made by central banks - experimental verification
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Ing. David Martinčík , PhDr. Čestmír Jarý , Olga Šlechtová Sojková
Abstrakt CZ: Článek ověřuje tezi mainstreamové ekonomie, že inflace stimuluje spotřební výdaje a naopak deflace vede k odkládání současné spotřeby. Navrhli jsme experimentální design, který je vhodný pro rozhodování o spotřebě a úsporách v podmínkách různé inflace a variability relativních cen. Experimentu se zúčastnily více než čtyři stovky studentů. V každém kole obdrželi stejný důchod a museli se rozhodnout, zda koupí jednu ze třech komodit dlouhodobé spotřeby nebo nekoupí žádnou. Informace pro rozhodování byly měnící se ceny komodit a také užitek z držby peněz. Držené peníze na konci kola se staly počátečním vybavením v kole následujícím a získali další důchod. Též byl znám užitek z každé komodity dlouhodobé spotřeby a cílem účastníků experimentu bylo maximalizovat součet užitku za všechny realizovaná kola. Celkový počet kol byl generován náhodně a účastníci ho nevěděli dopředu. Bylo realizováno pět různých experimentů. První s nulovou inflací a střední variabilitou relativních cen a poté čtyři s kladnou nebo zápornou inflací a velkou nebo nízkou variabilitou relativních cen. Nominální důchod, který subjekty získali na začátku každého kola, byl upraven o míru inflace či deflace tak, aby reálný důchod zůstával stále stejný. Výsledky ukázaly, že spotřební chování je stejné jak v podmínkách inflace tak deflace. Experimentální subjekty nepociťovaly agregátní cenový index jako významný pro svoje rozhodování a zaměřovaly se pouze na relativní ceny. V realizacích, kde byly změny v relativních cenách dobře patrné (tj. velká variabilita relativních cen), byla pozorována významná negativní korelace mezi cenou a spotřebou individuálního zboží. Experiment tedy nemohl potvrdit tezi mainstreamové ekonomie o rozdílném spotřebním chování v podmínkách inflace a deflace; experiment spíše potvrdil monetární teorii hospodářského cyklu používanou Rakouskou školou.
Abstrakt EN: The contribution verifies the mainstream economics lemma that inflation stimulates consumption expenditures and vice versa deflation results in giving up of present consumption. We suggested the experimental design suitable for consumption-saving decision-making under different inflation and relative prices variability. More than four hundreds of students took part in the experiment. In each round they received some income and they must decide whether to buy one of the three durable goods or to buy nothing. The prices of the goods were displayed as well the utility of money holdings. Money holdings at the end of the round became the initial endowment for the next round, where they received new income. The utility of each durable goods was known and the goal of experiment participants was to maximize the sum of utility in all played rounds. The total amount of rounds was randomly generated and the participants didn't know it before. Five different set-ups of the experiment were realized. First zero inflation with middle variability of relative prices and then four combinations of positive or negative inflation and high or low relative prices variability. The nominal income received at the beginning of each period follows the inflation or deflation so the real income was still the same. The results show that there is no difference between consumption behaviour under inflationary and deflationary framework. Experimental subject didn't feel the aggregate price index as significant for their decisions and focused only on relative prices. In set-ups where the changes in relative prices were easily to recognize (i.e. higher variability), the negative correlation between price and consumption of individual good was relatively significant. The experimental results cannot verify the mainstream economics lemma about different consumption-saving behaviour under inflation or deflation; they rather confirm the monetary business cycle theory supported by Austrian school.
Klíčová slova

Zpět

Patička