Přejít k obsahu


Faktory restrukturalizačního procesu v období transformace české ekonomiky

Citace:
JARÝ, Č., MARTINČÍK, D. Faktory restrukturalizačního procesu v období transformace české ekonomiky. In Trendy v podnikání 2016 Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 1-10. ISBN: 978-80-261-0648-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Factors of restructuralization process during the transformation period in the Czech Republic
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Čestmír Jarý , JUDr. Ing. David Martinčík
Abstrakt CZ: Ekonomická struktura je jedna z nejdůležitějších ukazatelů vyspělosti ekonomiky. Pojetí o rozdělení na tři sektory vzniklo postupně ve 40. letech 20. století. Zakladatelem této tradice je francouzský ekonom Fourastie, který zaroveň předpokládal její vývoj. I když se v následující době objevily rozvíjející názory, tak třísektorové rozdělení zůstává zachováno. Ekonomický růst je významným způsobem podmíněn strukturálními změnami. Česká ekonomika, stejně jako jiné, prošla strukturálním vývojem. V období let 1948-1989 byla deformována strukturální politikou Socialistické industrializace. V období transformace došlo nejdříve k odbourávání kapacit ve všech sektorech, v růstové části se přednostně rozvíjí terciální sféra, ale strukturálním vývojem prochází I sekundární sektor. Na tomto procesu se významně podílely přímé zahraniční investice, které byly částečně podmíněny take investičními pobídkami. Výsledkem je potlačení výroby v oblasti hutnictví, textilního průmyslu a dalších oblastech. Došlo ale k zásadnímu růstu výroby v automobilovém průmyslu, kde byla zachována I domácí produkce, i když se zahraničním vlastníkem, v případě elektrotechnického průmyslu došlo prakticky k likvidaci domácí výroby. Důsledkem je poměrně monokulturní ekonomické prostředí, které je velmi náchylné na cyklické výkyvy a zároveň vznikla nepřiměřeně vysoká závislost ekonomice Německa. Je jasné, že to není jen důsledek nevhodné strukturální politiky, ale je to táké process hledání našeho místa ve světovém hospodářství.
Abstrakt EN: The economic structure is one of the most important indicators of economic level and development. The conception of three sectors (primary, secondary and tertiary) appeared in fourties and the founder of this tradition was French economist Jean Fourastié. Although later the ideas of more than three sectors were rising, the traditional Fourastiés concept is still prevailing. Economic growth is dependent on a lot of factors and among others on structural changes. The Czech economy, as well the others, evinced the structural development. The economy was deformed by the so called Socialist Industrialization Policy during the period 1948-1989. After that in transformation period, the reduction of capacities come to pass first in all sectors and then in growth period, the tertiary sector was the fastest developing but also the secondary sector has experienced structural development. The key determinants of this process were foreign direct investments partly stimulated by investment incentives policy. It resulted in production decline in the branches of metallurgy, textile industry and others. On the other hand the automotive industry showed the strong production growth where the domestic production was kept while the owner was foreign. In the case of electrical engineering the domestic production was practically devastated. The consequence of this is the relatively monoculture economic environment really sensitive on cycles and unhealthy dependent on German economy. This state of Czech economy is the result of inappropriate structural policy but it is also the result of natural market forces when we are looking for our appropriate place in world economy.
Klíčová slova

Zpět

Patička