Přejít k obsahu


Rodinné podnikání v odvětví zemědělství a cestovního ruchu v ČR

Citace:
PETRŮ, N., JAKUBÍKOVÁ, D. Rodinné podnikání v odvětví zemědělství a cestovního ruchu v ČR. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, 2016, roč. 8, č. 1, s. 48-63. ISSN: 1337-9313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Family businesses in the agriculture and tourism industries
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Naděžda Petrů , Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je popsat historii a současný stav rodinného podnikání v České republice se zaměřením na rodinné podnikání na farmách. Objektem výzkumu jsou rodinné podniky jako ekonomické fenomény. Příspěvek je vypracován na základě obecných, teoretických vědeckých metod, zahrnujících primární výzkum pomocí kvalitativních metod, sekundárních dat srovnávajících již publikované výzkumu, analýzy a syntézy. V příspěvku je využito komparace, dedukce, analogie a zobecňování. Výsledky příspěvku potvrzují předpoklad, že v současnosti není možné empiricky mapovat toto odvětví kvůli chybějící definici a její ukotvení v české legislativě a také kvůli nedostatečnému statistickému sledování tohoto fenoménu. Skutečný vývoj lze monitorovat pouze na základě případových studií, článků a výstupů z diskuzí. Tato studie potvrzuje, že v mnohých podnicích je diverzifikováno obchodní riziko, rozšiřováno portfolio služeb. Toto vede k závěru, že politická reprezentace by měla věnovat pozornost tvorbě podmínek pro podporu takových podnikatelských aktivit v zemi.
Abstrakt EN: The purpose of this paper is to describe the history and current situation of the family business in the Czech Republic, with a detailed focus on the business of family farms. The object of the research is the family business as an economic phenomenon. This article is prepared on the basis of general theoretical scientific methods, including the primary method of qualitative research, secondary data comparison of published research, analysis, synthesized Zou, comparison, analogy, deduction, generalization. The results of this study confirmed předpok-tuning the business of family farms is not yet possible to empirically mapped the absence of a definition of family business in the Czech legislation, the lack of accurate statistical data. Real life family farms in various stages of their life cycle can be traced only through published case studies, articles, outcomes of discussions at the round tables, the results of the contest farm family of the year. This study contributed to the realization that in a number of family farms to diversify business risk, expanding the portfolio of services offered in the form of accommodation, catering, so. Yard sale, experiential marketing, care of sports, cultural and other leisure guests. It leads to the conclusion that political representation attention should be paid to creating conditions for the promotion of business activities in the country.
Klíčová slova

Zpět

Patička