Přejít k obsahu


An Interplay between Text and Perfomance: Still Entrapped?

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. An Interplay between Text and Perfomance: Still Entrapped?. In Cudzie jazyky v premenách času VI. Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2016. s. 236-242. ISBN: 978-80-225-4252-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Interplay between Text and Perfomance: Still Entrapped?
Rok vydání: 2016
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Vydavatel'stvo Ekonóm
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Shakespeare vždy přitahoval mnoho renomovaných překladatelů. Rovněž historie českého shakespearovského překladu má dlouhou tradici. Obdobně jako u jiných středo-, východo- a jihoevropských národů byl také český shakespearovský překlad zprvu spojován s národními hnutími a snahami o získání samostatnosti a vydělení se z rakousko-uherské monarchie. Tento příspěvek se zabývá shakespearovským překladem a jeho recepcí v Čechách na přelomu devatenáctého a dvacátého století v kontextu teorií a konceptů překladu dramatického textu.
Abstrakt EN: Shakespeare has always attracted a great number of renowned and expert translators. Similarly, the history of Czech Shakespeare translation has been a long one. As in other central, eastern, and southern European nations, such translation was initially connected with national revivals and a search for political and cultural independence from the Austro-Hungarian monarchy. This paper examines Shakespeare translation in Bohemia and its reception at the turn of the nineteenth and twentieth centuries in the light of drama translation theories and concepts.
Klíčová slova

Zpět

Patička