Přejít k obsahu


K postavení ruštiny v českých zemích a na Slovensku do roku 1989

Citace:
KOROSTENSKI, J. K postavení ruštiny v českých zemích a na Slovensku do roku 1989. Opera Slavica, 2016, roč. 26, č. 2, s. 39-48. ISSN: 1211-7676
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Status of Russian in the Czech Lands and Slovakia until 1989
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Mgr. Jiří Korostenski CSc.
Abstrakt CZ: Vztah k ruskému jazyku v jeho veškeré mnohotvárnosti byl v českých zemích i na Slovensku v posledních 100 letech do značné míry ovlivňován nejen školskou a vědeckou praxí, ale v určitých obdobích i preferencemi kulturními a politickými. Proto si v naší studii neklademe za cíl provádět pouze lingvodidaktickou analýzu problematiky vývoje výuky ruského jazyka, ale všímáme si též širších aspektů sociálních, společenských a historických. Považujeme tedy v tomto smyslu naši studii za příspěvek k poznání vývojových etap jednoho z klíčových cizích jazyků ve středoevropském regionu.
Abstrakt EN: An attitude towards the Russian language in all its diversity in the Czech lands and Slovakia has been in the past one hundred years to a considerable degree influenced not only by teaching and scholarly practice but in some periods also by cultural and political preferences. Our study does not therefore aim only to carry out linguistic and didactic analysis of the development of teaching the Russian language, but it also discusses broader social, societal, and historical aspects. We thus consider this study as a contribution to the knowledge of the developmental stages of one of the crucial foreign languages in the Central European region.
Klíčová slova

Zpět

Patička