Přejít k obsahu


Aplikace fitPixGUI

Citace:
FIALA, P., TURJANICA, P., BURIAN, P. Aplikace fitPixGUI. 2016.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Program fitPixGUI
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Fiala , Ing. Pavel Turjanica Ph.D. , Ing. Petr Burian Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Aplikace fitPixGUI slouží pro ovládání a vizualizaci dat z pixelových detektorů typu FITPix.Jedná se o multiplatformní objektově orientovanou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním, která je dostupná pro operační systémy Windows a Linux.Aplikace je napsána v programovacím jazyce C++ s využitím grafické knihovny Qt.Program komunikuje s pixelovým detektorem přes rozhraní USB 2.0. Program umožňuje načtení konfigurace určitého detektoru, nastavení parametrů měření a následnou vizualizaci matice prostřednictvím barevné mapy. Konfigurační parametry zahrnují akviziční dobu, měřící frekvenci, BIAS, požadovaný počet snímků nebo integrační režim. V rámci vizualizace lze využít pokročilý zoom, nastavit poměr stran matice, zapnout mřížku a dle požadavků vybrat jednu z osmi dostupných barevných map. Doplňkovými funkcemi jsou vyčtení hodnot ADC převodníků, nastavení DAC, ladicí konzole nebo informace o detektoru včetně teploty. Při vývoji byl kladen důraz na jednoduchou rozšiřitelnost a rychlost s využitím více vláknového zpracování dat.
Abstrakt EN: Program fitPixGUI is used for control and data visualization from pixels detectors like FITPix. It is a multiplatform object-oriented application with a graphical user interface, which is available for Windows operating systems and Linux. The application is written in C++ using Qt library. Program communicates with the pixel detector using USB 2.0 interface. The program allows you to load a specific detector configuration, set measurement parameters and final matrix visualization using a color map.Configuration parameters include acquisition time, measuring frequency, BIAS, required number of frames or integration mode. Users within visualization window can use advanced zoom,grid, aspect ratio settings and appropriate color map from the menu (eight maps in total).Additional functions are ADCs values read out, DAC settings, debugging console or information about detector including system temperature.During development process, emphasis was placed on simple scalability and speed using multiple thread data processing.
Klíčová slova

Zpět

Patička