Přejít k obsahu


Chip formation comparison - Merchant's model vs. model with rounded cutting edge

Citace:
MONKOVÁ, K., MARKOVIČ, J., MONKA, P., ŘEHOŘ, J., PASTUCHA, P. Chip formation comparison - Merchant's model vs. model with rounded cutting edge. Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 6, s. 1320-1326. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Chip formation comparison - Merchant's model vs. model with rounded cutting edge
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Katarína Monková PhD. , Jaromír Markovič , Peter Monka , Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Peter Pastucha
Abstrakt CZ: Merchantův model vzniku třísky pracuje s „ideální“ (ostrou) řeznou hranou. V dnešní době nicméně řady výrobců řezných nástrojů upravuje geometrii s cílem zvýšit životnost nástroje a zlepšit kvalitu povrchu. Procesy, při kterých jsou používány upravené nástroje, potvrzuje vznik třísek a fyzikální jevy, které se liší od Merchantova modelu. Článek se zabývá simulací tvorby třísky při různých poměrech zaoblené řezné hrany a tloušťky řezu. Cíle výzkumu byly zaměřeny na interpretaci nových poznatků z teorie řezu. Autoři se snažili porozumět teorii řezného procesu prostřednictvím simulace a poskytnout doporučení pro praktické použití. Vysvětlili rozdíly mezi Merchantovým modelem s ostrou hranou a modelem se zaobleným břitem. Příspěvek popisuje změny a projevy fyzikálních jevů vyplývající z daných podmínek. V článku byly také simulovány závislosti na zatížení nástroje na poloměru břitu v článku. Dosažené výsledky umožní nejen lepší integraci řezných nástrojů do výroby, ale také umožní zvýšení účinnosti obrábění. Vznik třísky; řezná hrana; Merchantův model; simulace
Abstrakt EN: Merchant's model of chips formation considers an "ideal" (sharp) cutting edge. However, nowadays many manufacturers of cutting tools modify the tool geometry with the goal to increase the tool life and to improve the surface quality. The processes, at which the modified tools are used, go along with chip formation and physical phenomena that differ from Merchant's model. The article deals with the simulation of chip formation at various ratios of rounded cutting edge and cutting thickness. Aim of the research has been focused on the interpretation of new knowledge from the cutting theory. Authors have tried to understand the theory of cutting process by means of simulation and provide the recommendations for practical usage. They explain the differences between the Merchant's model with a sharp edge and a model with a rounded cutting edge. The contribution describes changes and manifestations of physical phenomena result from given conditions. There were also simulated dependencies of the tool load on the radius of cutting edge in the article. Achieved results will enable not only better integration of cutting tools into the manufacturing, but they also allow to increase the machining efficiency.
Klíčová slova

Zpět

Patička