Přejít k obsahu


Přínos vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z pohledu žáků základních škol

Citace:
SVOBODA, M. Přínos vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví z pohledu žáků základních škol. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu : sborník XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 371-380. ISBN: 978-80-261-0551-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The benefits of the educational discipline Health education from the elementary school pupils’ point of view
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Mgr. Michal Svoboda Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o výsledcích dotazníkového šetření, které bylo realizováno u žáků 9. tříd vybraných základních škol. Výzkumný záměr je deskriptivní povahy a je orientován na vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Jsou v něm zaznamenány názory žáků na následující oblasti: úroveň osvojení teoretických znalostí, aplikace teoretických znalostí, rozsah vyučovaného tematického celku v průběhu základního vzdělávání. Předmětem posuzování jsou následující tematické celky: výživa člověka, prevence drogových závislostí, reprodukční zdraví, zdravověda a první pomoc, civilizační choroby, psychohygiena a relaxace, sociální komunikace, pohybové aktivity pro zdravý rozvoj osobnosti.
Abstrakt EN: The paper deals with the results of a questionnaire research which was carried out with 9th grade elementary school pupils. The research plan is of descriptive character and is focused on the educational discipline Health education. Pupils’ opinions about the following areas are recorded: the quality of theoretical knowledge acquirement, theoretical knowledge application, extent of topic unit during the elementary education. The following topic units are evaluated: human nutrition, drug addiction prevention, reproduction health, health science and first aid, lifestyle diseases, mental hygiene and relaxation, social communication, physical activities for a healthy personality development.
Klíčová slova

Zpět

Patička