Přejít k obsahu


Finanční a daňové právo

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P., BÁRKOVÁ, D., ANDERLOVÁ, S., NOCAR, J., SEKNIČKA, P., ŠKOLOUT, V., TELECKÝ, D., CZUDEK, D., JANOVEC, M., KYNCL, L., MRKÝVKA, P., NECKÁŘ, J., PAPOUŠKOVÁ, Z., PAŘÍZKOVÁ, I., RADVAN, M., ŠRAMKOVÁ, D. Finanční a daňové právo. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, 492 s. ISBN: 978-80-7380-639-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial and Tax Law
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D. , Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová , Ing. Josef Nocar , PhDr. Mgr. Pavel Seknička Ph.D. , JUDr. Ing. Václav Školout , JUDr. Daniel Telecký , JUDr. Damian Czudek Ph.D. , JUDr. Michal Janovec Ph.D. , JUDr. Ing. Libor Kyncl Ph.D. , doc.JUDr. Petr Mrkývka Ph.D. , Mgr. Jan Neckář Ph.D. , JUDr. Zdenka Papoušková Ph.D. , JUDr. Ivana Pařízková Ph.D. , doc.JUDr.Ing Michal Radvan Ph.D. , JUDr. Dana Šramková Ph.D.
Abstrakt CZ: Jedná se o 2. přepracované, rozšířené a aktualizované vydání Finančního a daňového práva, k jehož prvnímu vydání došlo v roce 2009. Toto nové vydání reflektuje významné změny, ke kterým došlo od předchozího vydání. Nově byla zařazena kapitola o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zcela přepracovány byly zejména kapitoly o finanční vědě a vědě o finančním právu, právu kapitálového trhu, Evropské měnové unii, poplatcích, správě daní a daňovém řízení. Publikace seznamuje čtenáře přístupnou formou se základními principy, které jsou nutné k dobré orientaci jak ve finančním právu, tak ve finanční vědě. Obsahově je členěna do dvou částí korespondujících se semestrálním členěním a výukou Finančního práva, které tvoří samostatné celky – finanční a daňové právo. Pro snazší orientaci publikaci doplňují názorné grafy, tabulky, boxy a nechybí ani přehled nejdůležitějších pojmů, kontrolní otázky, doporučená literatura či rejstřík. Publikace vychází z právního stavu platného k 1. září 2016 a přihlíží ke změnám platným od ledna 2017. Na publikaci se podílel kolektiv autorů ze tří právnických fakult, a to Západočeské univerzity v Plzni, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci.
Abstrakt EN: The publication introduces the reader accessible form with the basic principles, which are necessary for good orientation in financial law and financial science. The content is divided into two parts in line with the project work breakdown and teaching of financial law, which form separate entities — financial and tax law. For ease of reference the publication added illustrative charts, tables, boxes, and there is also an overview of the most important concepts, control issues, recommended reading, or index. The publication is based on the legal status to September 2016 and take into account the changes applicable from 1st January 2017. The team of participated authors was from three law schools: University of West Bohemia in Pilsen, Masaryk University in Brno, and Palacky University in Olomouc.
Klíčová slova

Zpět

Patička