Přejít k obsahu


Udržitelnost turismu ve vztahu k místní komunitě

Citace:
JANEČEK, P., ŠTEMBEROVÁ, A. Udržitelnost turismu ve vztahu k místní komunitě. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Místní bohatství a cestovní ruch" Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016. s. 168-178. ISBN: 978-80-88064-21-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sustainability of tourism in relation to the local community
Rok vydání: 2016
Místo konání: Jihlava
Název zdroje: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Autoři: Ing. Petr Janeček , Alena Štemberová
Abstrakt CZ: Rozvoj cestovního ruchu může mít celou řadu pozitivních dopadů na ekonomiku, prostředí i na příjmovou i vysílací komunitu. Turismus se však pojí i s existencí negativních vlivů při jeho neřízeném rozvoji. Příspěvek popisuje dopady rozvoje turismu na rezidentskou komunitu v turisticky intenzivně navštěvovaném regionu Západočeské lázně. Výzkum byl prováděn na pěti lokalitách za pomoci dotazníkového šetření rezidentů. Celkem vzorek respondentů obsahovat 250 obyvatel vybraných lokalit. Výzkum byl zaměřen na vnímání turistické aktivity rezidenty, jejich postoj k rozvoji turismu v lokalitě a vnímání efektů s tím spojených. Rezidenti nevidí v rozvoji turismu velký problém. Nejvíce rezidentů není jeho rozvojem nijak obtěžováno, v některých případech jsou to: nevhodné chování turistů, hluk a velká koncentrace lidí. Rezidenti považují za největší turistický potenciál lokalit především záležitosti spojené s lázeňstvím a kulturou.
Abstrakt EN: Tourism development has many positive impacts on economy, environment and resident and tourist community. Tourism is connected with the existence of negative effects, especially when it is not controlled. Paper describes effects of tourism development on the resident community in strongly visited tourism region of West Bohemia Spas. The research was conducted at five locations with the use of a questionnaire survey of residents. A total sample of respondents includes 250 residents of selected locations. The research was focused on the perception of tourism activities by residents, their attitude to the tourism development in the area and the perception of the effects associated with it. Residents consider the tourism development with no big trouble. Most residents aren´t disturbed by its development. In some cases, there are: inappropriate tourists behavior, noise and a large concentration of people. As the greatest tourist potential of region consider residents issues related to spas and culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička