Přejít k obsahu


Structure service life assessment under combined loading using probability approach

Citace:
KEPKA, M., KEPKA, M., CHVOJAN, J., VÁCLAVÍK, J. Structure service life assessment under combined loading using probability approach. Frattura ed Integrita Strutturale, 2016, roč. Vol. 10, č. 38, s. 82-91. ISSN: 1971-8993
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure service life assessment under combined loading using probability approach
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Miloslav Kepka , Ing. Jan Chvojan , Jaroslav Václavík
Abstrakt CZ: Tento článek představuje základní výzkum v přístupu k pravděpodobnostním posuzování konstrukcí vozidel na únavu při víceosém zatěžování. Pro případovou studii byl vybrán svařovaný konstrukční detail spodní spojovací desky kloubového autobusu. Diskutována je analýza zatížení tohoto kloubu během provozních zkoušek. Metodika pro odhad úrovně poškození kloubu navazuje na deterministické postupy pro posuzování kolejových vozidel založené na analýze smykových, podélných a příčných složek napětí. Tento přístup založený na ekvivalentním napětí a dílčích součinitelích kapacity zatížení byl rozšířen o perspektivu aplikace pravděpodobnostního přístupu.
Abstrakt EN: This article presents a basic research approach for probabilistic assessment of vehicle structure fatigue endurance under multiaxial loading. One representative welded structural detail of the bottom joint plate of an articulated bus was selected for the case study. The character of the loading on the joint during a service test is analyzed and discussed. The methodology for estimation of the damage level in the joint builds on deterministic procedures for railway vehicle assessment based on shear, longitudinal and transverse stress components. This approach based on the equivalent stress and particular load capacity factors was expanded to include the probabilistic perspective.
Klíčová slova

Zpět

Patička