Přejít k obsahu


Engineering Approach for Vehicle Structure Service Life Assessment under Combined Loading

Citace:
VÁCLAVÍK, J., CHVOJAN, J., KEPKA, M., KEPKA, M. Engineering Approach for Vehicle Structure Service Life Assessment under Combined Loading. In ICMFF 11. Sevilla: School of Engineering of Sevilla, 2016.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Engineering Approach for Vehicle Structure Service Life Assessment under Combined Loading
Rok vydání: 2016
Místo konání: Sevilla
Název zdroje: School of Engineering of Sevilla
Autoři: Jaroslav Václavík , Ing. Jan Chvojan , Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Miloslav Kepka
Abstrakt CZ: Tento článek představuje základní výzkumný přístup k pravděpodobnostnímu posuzování únavové životnosti konstrukce vozidel při jejich víceosém zatěžování. Jako zástupce pro případovou studii byl vybrán svařovaný konstrukční detail spodní spojovací desky kloubového autobusu. Charakter zatížení kloubu během provozních zkoušek je analyzovány v příspěvku a je navržena metodika pro odhad úrovně poškození kloubu, která navazuje na deterministické postupy pro posuzování kolejových vozidel na základě analýzy smykových, podélných a příčných složek napětí. Tento přístup, který je založený na ekvivalentním napětí a dílčích součinitelích kapacity zatížení, je rozšířen o pravděpodobnostní perspektivu.
Abstrakt EN: This article presents a basic research approach for probabilistic assessment of vehicle structure fatigue endurance under multiaxial loading. The representative welded structural detail of the bottom joint plate of an articulated bus was selected for the case study. The character of the loading on the joint during a service test is analysed and discussed. The methodology for estimation of the damage level in the joint builds on deterministic procedures for railway vehicle assessment based on shear, longitudinal and transverse stress components. This approach based on the equivalent stress and particular load capacity factors was expanded to include the probabilistic perspective.
Klíčová slova

Zpět

Patička