Přejít k obsahu


Osobnostní hodnotové preference a organizační kultura

Citace:
JERMÁŘ, M. Osobnostní hodnotové preference a organizační kultura. Trendy v podnikání, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 63-72. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PERSONALITY VALUE PREFERENCES AND ORGANIZATIONAL CULTURE
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zaměřuje na zkoumání žádoucí organizační kultury u budoucích potenciálních manažerů. V empirickém šetření byla pozornost věnována analýze důležitých rysů organizační kultury, které respondenti uváděli jako vhodné pro jejich potenciální pracovní kariéry. Průzkum byl založen na teorii soupeřících hodnot, která je obvykle široce používána pro výzkum organizační kultury. Získané výsledky odhalily preferování organizační kultury typu Klan. Nízké preference byly spojeny s typem Trh (Market). Tato zjištění mohou být zdrojem pro formulování určitých požadavků na organizační praxi. Je třeba se zabývat organizační kulturou, neboť ta pomáhá vytvářet vztahy mezi zaměstnancem a organizací. Je žádoucí, aby organizace prozkoumala nejen znalosti a dovednosti nových zaměstnanců, ale také jejich hodnotové preference ve vztahu k jimi preferované organizační kultuře. Je nutné nejen stanovovat vhodné organizační hodnoty, ale snažit se i o snížení rozporů mezi proklamovanými a uplatňovanými hodnotami v organizační praxi. Praktiky a zásahy managementu by vždy měly být posuzovány i z hlediska jejich hodnotového obsahu.
Abstrakt EN: The paper focuses on exploration of desired organizational culture of future potential managers. It introduces the concept of investigations in which attention was devoted to analyzing the important features of an organizational culture that respondents mentioned as suitable for their potential work career. Survey was based on the theory of competing values, which is usually widely used for research of organizational culture. The results obtained revealed preference of Clan organizational culture. Low preference were connected with Market organizational culture. The findings may be a source for formulating some implications for organizational practice. It is necessary to deal with the organizational culture as it helps to create relations between the employee and the organization. It is desirable to explore not only skills and knowledge of new employees, but their value preferences with relation to the preferred organizational culture too. It is necessary not only to present the appropriate organizational values, but also to reduce discrepancies between proclaimed and espoused values in organizational practice. Management practices and interventions should be interpreted in terms of their organizational value content.
Klíčová slova

Zpět

Patička