Přejít k obsahu


Analiz tekuščich sobytij kak sostavnaja čast' universitetskoj podgotovki rusistov: metodičeskije voprosy

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Analiz tekuščich sobytij kak sostavnaja čast' universitetskoj podgotovki rusistov: metodičeskije voprosy. Novaja rusistika, 2016, roč. 9, č. 2, s. 109-118. ISSN: 1803-4950
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: rus
Anglický název: The analysis of current events of the RF (in the world context) on the curriculum of university studies of Russian studies
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať si klade otázku, zda je nosné zařadit analýzu zcela současných událostí v RF (ve světovém kontextu) do studijních programů vysokoškolské přípravy rusistů (filologů a učitelů). Na základě zkušeností se zpracováním vzdělávacího portálu www.ruskerealie.zcu.cz autorka vytipovává klíčové problematické aspekty této otázky. Jimi jsou účelnost zařazení informací o probíhajícím dění (jazykový faktor, motivace studentů oproti neustálenosti výkladu a subjektivitě podání materiálů týkajících se současnosti), výběr témat (naplnění požadavku aktuálnosti a reprezentativnosti), způsob jejich interpretace (v širokém diskursu a historických souvislostech) a hodnocení (kritika – neutralita - propagace), jakož i metodického uchopení (kognitivní složka oproti akcentu na rozvíjení interkulturní komunikativní kompetence). Každý z vymezených okruhů představuje řadu dilemat a otevřených otázek. Jejich řešení přispívá k diskusi o úkolech současné (české) rusistiky a náplni práce rusistů a učitelů ruského jazyka.
Abstrakt EN: The essay deals with the issue of whether to put the analysis of current events of the RF (in the world context) on the curriculum of university studies of Russian studies scholars (philologists and teachers). Based on experience with processing of the educational portal www.ruskerealie.zcu.cz, the author selects the key problematic aspects of that issue. They are the expediency of the information about current events inclusion (the language aspect, motivation of students compared to unfixed lectures and the subjectivity of the presentation of materials relating to the present situation), the selection of themes (meeting of the requirement of the topicality and representativeness), their interpretation (in the broad discourse and historical context) and the evaluation (criticism-neutrality-propagation), as well as the methodology (the cognitive factor compared to the emphasis on developing intercultural communicative competence). Each of the defined areas includes many dilemmas and open issues. Their solving contributes to the discussion about current (Czech) Russian studies and the work of Russian scholars and teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička