Přejít k obsahu


Novela trestněprávních předpisů

Citace:
KOCINA, J. Novela trestněprávních předpisů. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 7-8, s. 21-24. ISSN: 1805-0824
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Amendment to Criminal Laws amendment of criminal laws amendment of criminal laws Amendments to criminal legislation
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá novelou trestního řádu a trestního zákoníku č. 163/2016 Sb. Cílem novely je jednak zvýšit motivaci k oznamování případů úplatkářství, kdy pachatel úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že o to byl požádání (tzv. pasivní korupce), jednak reagovat na změny ústavněprávních norem týkajících se imunit ústavních činitelů. Dále se novela týká trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby, kdy je nově možná i příprava k tomuto trestnému činu, jestliže toto zkrácení má být realizováno ve velkém rozsahu (tj. nejméně 5 mil. Kč).
Abstrakt EN: The article deals with an amendment to the Criminal Procedure Code and the Penal Code no. 163/2016 Coll. The aim of the amendment is partly to increase motivation to report cases of bribery where the offender provided or promised a bribe only on a request (ie. passive corruption), both designed to respond to changes in constitutional norms relating to immunities of constitutional officials. Further the amendment relates to the crime of evading taxes, fees and other mandatory payments, when newly there is a punishable preparation possible - in cases where evading is to be implemented on a large scale (ie. at least CZK 5 mil.).
Klíčová slova

Zpět

Patička