Přejít k obsahu


Vom Ketzer zum Kirchenlehrer: Jan Hus, die Suche nach der Wahrheit und das Zweite Vatikanische Konzil

Citace:
HEITZ, G. Vom Ketzer zum Kirchenlehrer: Jan Hus, die Suche nach der Wahrheit und das Zweite Vatikanische Konzil. In Hussitismus und Grenze. Husitství a hranice. Jan Hus, seine Zeit und Bezüge aus interdisziplinärer Perspektive. Zum 600. Todestag von Jan Hus. Jan Hus, jeho doba a odkaz z interdisciplinární perspektivy. K 600. výročí upálení mistra Jana Husa.. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 363-375. ISBN: 978-3-8300-9071-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: From heretic to Doctor of the church: Jan Hus, the search for truth and the Second Vatican Council
Rok vydání: 2016
Místo konání: Hamburg
Název zdroje: Verlag Dr. Kovač
Autoři: Gisela Heitz M.A.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá otázkou, jakým způsobem je – nevědomky – v oficiální katologické teologii 20. století reagováno na církevní kritiku učení Jana Husa (1370-1415), na jejímž základě byl odsouzen jako kacíř a upálen. Husovo myšlení se jeví jako klenutý oblouk, který sahá od kacíře až k církevnímu učiteli, proto jsou nejprve vysvětleny právě tyto pojmy. Hus je zde hermeneuticky vymezen jako „hledač pravdy“, jako křesťan, kazatel a teolog, kterému jde v první řadě o pravdu Kristova evangelia. Z historického hlediska dochází ve vztahu církve k Janu Husovi k obratu až v roce 1990, kdy papež Jan Pavel II. inicioval změnu myšlení, která v následujících letech konečně vedla k dialogu a smíření mezi církvemi. K určitému – ač nevyslovenému – teologickému sbližování došlo ale již o 50 let dříve během 2. vatikánského koncilu (1962-1965). Toto nejvyšší shromáždění biskupů si vytýčilo cíl, který je spojoval s Janem Husem: hledání pravdy. Mnoho názorů katolické církve bylo překonáno a revidováno a katolická církev se otevřela modernímu světu. Článek představuje pět stanovisek, která byla koncilem rozvinuta a která lze zřetelně vnímat jako odpověď na středověké postuláty Jana Husa. Jde např. o otázku způsobu účasti věřících na liturgii, o význam a hodnocení Písma Svatého, jakož i o význam svobodného, suverénního svědomí každého člověka.
Abstrakt EN: The article deals with the question of how the church criticism of Jan Hus (1370-1415), that caused him to be condemned and killed as heretic, finds an answer in the official Catholic theology in the 20th century. The thinking of Hus appears like a the tense bow, stretching from the Heretic to the Doctor of the Church. Therefore, the terms “heretic” and “Doctor of the Church” are initially introduced and clarified. Hus is hermeneutically identified as a searcher of truth, as a Christian, priest, and theologian, whose superior concern is the Truth of the Gospel of Jesus Christ. Historically, the relationship between the Catholic Church and Hus came to a turning point only in 1990, when Pope John Paul II initiated a rethinking that eventually led to dialogue and reconciliation between the churches in the following years. A theological approach between Hus` thinking and the catholic theology had – rather unconsciously -already taken place fifty years earlier, during the time of the Second Vatican Council (1962-1965). This supreme bishops' meeting had a core concern that linked it`s purpose to Hus` thinking: the search for Truth. Many of the Catholic theological, ecclesiastical and pastoral positions were being rethought and revised, opening the Catholic Church to the modern world. In concrete terms, the paper presents five perspectives developed by the Council that can be red and understood as response to the medieval postulations of Jan Hus. These are issues such as how believers are to participate in the Divine Liturgy, the importance and appreciation of Scripture, the importance of the free and sovereign conscience of every human being.
Klíčová slova

Zpět

Patička