Přejít k obsahu


Uspořádaný chaos v prózách Zuzany Brabcové

Citace:
BRČÁKOVÁ, V. Uspořádaný chaos v prózách Zuzany Brabcové. In Chaos i ład w języku i literaturze czeskiej. Poznaň : Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2016, s. 99-115. ISBN: 978-83-63090-72-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ordered chaos in prose by Zuzana Brabcová
Rok vydání: 2016
Místo konání: Poznaň
Název zdroje: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Autoři: Mgr. Vladimíra Brčáková
Abstrakt CZ: Fikční svět Zuzany Brabcové obývají protagonisté, především protagonistky, vyznačující se svou jinakostí, jež má podobu duševního chaosu a rozjitřeného vnímání. A právě prožívaný existenční neklid vnucuje svým nositelům potřebu proměnit vžitý chaos v řád. Místo, kde se tak má dít a kde se postupně ocitají všichni hrdinové autorčiných próz, je psychiatrická léčebna. Postavy zde hledají klíč k vlastní minulosti, skrze niž se snaží porozumět běsům v žité přítomnosti. Chaoticky roztříštěná identita protagonistů se do jisté míry promítá do formální podoby textu. Autorský styl Z. Brabcové lze charakterizovat některými textuálními strategiemi postmodernismu – intertextualitou, fragmentárností, polyfonií vypravěčských hlasů a perspektiv, přeházenými časovými rovinami, fantasmagorickou atmosférou, ornamentálně metaforickým jazykem vyrůstajícím z principu volné asociativnosti. Avšak prvotně vnímaný chaos je prostřednictvím motivů cyklicky se navracejících racionálně komponován v pečlivě promyšlený řád.
Abstrakt EN: The fictitious world created by Ms Zuzana Brabcová is inhabited by protagonists, primarily female ones, who are distinguished by a particular idiosyncrasy manifesting itself as their chaotic spirituality and inflamed perception. And it is nothing else than their immediately experienced restlessness that fills its bearers with the need to turn their deep-rooted chaos into order. A psychiatric hospital is chosen as the place where this transformation should take place and where all the heroes of the writer's prose gradually find themselves. The characters are looking for the key to their own past which seems to be a window required to understand all the rage in the ongoing present. To some extent, the protagonists' chaotically shattered identity is projecting itself to the formal structure of the text. Brabcová's authorial style may be characterized by certain textual strategies of postmodernism – intertextuality, fragmentariness, polyphony of the narrators' voices and perspectives, jumbled up timelines, a phantasmagorical atmosphere, and a decoratively metaphorical language springing to the surface from the principle of free association. However, the primordially perceived chaos is rationally composed, using cyclically recurring themes, into carefully designed and ordered patterns.
Klíčová slova

Zpět

Patička