Přejít k obsahu


Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou

Citace:
Feiferlíková, R. Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou. Plzeň, 27.04.2016 - 27.04.2016.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interdisciplinary Student Conference with a musical theme
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Konferenci pojí hlavní téma hudba. V konferenčních příspěvcích zazněly informace ze všech možných hudebních oborů, které student zpracovává ve své kvalifikační práci. Studenti veřejně prezentují zpracování zvoleného tématu, tím se jim poskytujeme pravděpodobně první možnost konferenčního výstupu - tzn. musí respektovat daný čas, hlídat se ve vyjadřování a věnovat pozornost artikulaci a slovní intonaci. Ke konferenčnímu výstupu byla umožněna diskuse z řad posluchačů - studentů bakalářského oboru Hudba i dalších a také akademických pracovníků. Pro prezentaci konferenčního příspěvku i zpracovávání kvalifikační práce student získává zkušenosti s vědeckými metodami – citace, autorská ochrana, prezentace výsledků výzkumu. Cílem konference je aktivní zapojení studentů magisterských oborů do výzkumné činnosti katedry, a to cestou zlepšení podmínek pro tuto práci – platforma pro diskusi, výstupy na konferencích, stipendia. Konferencí byla zvýšena odpovědnost za dosažené výsledky u studenta i školitele. Zároveň studenti mohou získat zkušenosti organizační při zajištění činnosti týmu, propagaci a prezentaci výsledků konference. SVK1-2016-001
Abstrakt EN: Conference governs the main theme of music. The conference contributions hears information from all possible music fields, which handles the student's qualifying work. The students publicly present processing the topic, thus giving them the opportunity probably the first conference output - must respect the time, police in the expression and articulation of attention and verbal intonation. The conference output is enabled discussion among students - undergraduate students Music and others, as well as academics. For the presentation and the conference's contribution processing theses student gains experience with the scientific method - quotes, copyright protection, presentation of research results. The aim of the conference is the active involvement of students in master's courses research activities of the department, and by improving the conditions for this work - a platform for discussion, outputs at conferences, scholarships. Conferences increase accountability for the results achieved by student and tutor. At the same time, students could gain experience while ensuring the organizational activities of the team, promotion and presentation of the results of the conference.
Klíčová slova

Zpět

Patička