Přejít k obsahu


Podobenství o hřivnách, aneb k analýze talentových zkoušek

Citace:
LUKAVSKÝ, J. Podobenství o hřivnách, aneb k analýze talentových zkoušek. Výtvarná výchova 2/2016, 2016, roč. 2, č. 2016, s. 2-8. ISSN: 1210-3691
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parable of the Talents, or to analyze aptitude tests
Rok vydání: 2016
Autoři: Mgr. Jindřich Lukavský Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá problematikou talentových zkoušek. S oporou o teoretická východiska v estetickém dualismu a instrumentálním realismu hledá referenční a analytické rámce testových úkolů, v nichž by se dalo porozumět jejich struktuře ve dvou rovinách. Jednak v konceptové rovině oboru, a dále v rovině osobnostní charakteristiky testovaného – jeho talentu. Ve třech konkrétních příkladech talentových zkoušek příspěvek analyzuje historickou strukturu oborových obsahů a jejich instrumentální aktivizaci. Studie se pohybuje na poli výzkumů vztahů oborového vzdělávání k jeho společenskému okolí a opírá o poznatky z estetiky, dějin umění, filosofie, psychologie a oborové didaktiky výtvarné výchovy. Cílem textu je přispět do diskuse o kvalitě talentových úkolů v prostředí umělecko-řemeslného odborného vzdělávání.
Abstrakt EN: The paper deals with the issue of talent entrance exams. With the support of the theoretical background in the aesthetic dualism and instrumental realism the paper is looking for a reference and analytical frameworks test tasks, which could be understood in their structure in two plans. First, in the concept field plan and second in the testee personality characteristics - his talent. In three specific talent exam examples the paper analyzes the historical structure of the field contents and their instrumental activation. The study is realized in the fields of relationships research between occupational training and social surroundings. The study is refers to knowledge of aesthetics, art history, philosophy, psychology and didactics of art education. The text aims to contribute to the discussion about the quality of talent tasks in the artistic craftsmanship of vocational training.
Klíčová slova

Zpět

Patička