Přejít k obsahu


Die ältesten Stadtbücher und die Anfänge der Stadtkanzlei in Eger (Cheb)

Citace:
KNOLL, V. Die ältesten Stadtbücher und die Anfänge der Stadtkanzlei in Eger (Cheb). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2016, roč. 9, č. 3, s. 295-312. ISSN: 2084-4115
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: The Oldest Municipal Books of Records and the Beginnings of the City Chancery in Eger (Cheb)
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Město Cheb bylo důležitým centrem na hranicích mezi Čechami a Říší (1061, 1203 označeno jako město). Důležitým výkonným orgánem města byla městská kancelář. Význam a rozsah kanceláře i dalších chebských správních orgánů dokládá neobvykle dochované řady městských knih a velmi rozsáhlý aktový materiál, uložený ve Státním okresním archivu v Chebu. Nejstarší dochovaná městská kniha byla založena v roce 1352. V 80. letech 14. století došlo v městské kanceláři k zásadní reformě, při které byly zavedeny nové druhy specializovaných úředních knih. Další stupeň rozvoje městské kanceláře nastal ve 40. letech 15. století pravděpodobně v přímé návaznosti na kancelářskou reformu norimberskou. V této nové struktuře pak existovaly chebské městské knihy až do novověku.
Abstrakt EN: The city of Cheb (Eger) was an important centre situated on the border between Bohemia and the Empire (fi rst mentioned in 1061, in 1203 referred to as a city). An important executive authority of the city was the city chancery. The signifi cance and importance of the chancery along with other administrative authorities in Cheb is substantiated by an unusual series of municipal books and a very substantial quantity of other acts and documents, which are nowadays held in the state district archive in Cheb. The oldest preserved municipal book was founded in 1352. In the 1380’s the municipal chancery underwent fundamental reform, during which new types of specialized administrative books were instituted. Another step in chancery development came in the 1440’s in relation to the Nuremberg administrative reform. The municipal books of Cheb then existed in this new setting until the modern era.
Klíčová slova

Zpět

Patička