Přejít k obsahu


Aristotelés o Thalétově pojetí počátku

Citace:
KOČANDRLE, R. Aristotelés o Thalétově pojetí počátku. Aithér, 2016, roč. 8, č. 15, s. 46-71. ISSN: 1803-7860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aristotle on Thales’s Conception of the Origin
Rok vydání: 2016
Autoři: PhDr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Přestože Aristotelova koncepce příčin tendenčně rozhodla o dominujícím pohledu na myšlení předsókratiků, lze se domnívat, že za ní můžeme tušit obrysy původních pojetí. Téma „počátku“ bychom tak mohli mimo jiné chápat jako akcent archaických myslitelů na vznik a uchování života. Právě takové jsou důvody, které Aristotelés sám uvádí v souvislosti s Thalétovým počátkem v I. knize Metafyziky. Ukazují spojení mezi vlhkem, teplem a životem. Zároveň představují příznačné oblasti přítomné v archaické filosofii. Je přitom možné předpokládat, že Aristotelés přisoudil Thalétovi vodu za počátek na základě Míléťanova spojení se starou tradicí, v níž voda sehrávala významnou úlohu. Určující zde mohla být zpráva o Zemi spočívající na vodě, pocházející z oblasti kosmologie, tedy jedné z Thalétových domén.
Abstrakt EN: Aristotle’s influential conception of the four causes may have tendentiously skewed our view of his predecessors, but even so, we might be able to discern in it the outlines of the original Presocratic conceptions. We could thus see the emphasis on ‘origins’ as, among other things, the archaic thinkers’ focus on the origin and maintenance of life. These are, after all, the reasons which Aristotle himself lists in connection with Thales’s conception of origin in the first book of his Metaphysics, where he discusses the connection between moisture, warmth, and life. Interest in these factors is characteristic for the archaic philosophy. We can, meanwhile, assume that Aristotle’s claim that Thales believed water to be the origin may be due to the Milesian’s link to an ancient tradition where water indeed played an important role. Of decisive importance may have been a report, included as part of cosmology – one of the areas Thales was especially interested in – that the Earth rests on water.
Klíčová slova

Zpět

Patička