Přejít k obsahu


Pojem „žánru“ a idea žánrového systému jako klíče k obecné kulturní komparatistice

Citace:
BÍNA, D., NIKLESOVÁ, E. Pojem „žánru“ a idea žánrového systému jako klíče k obecné kulturní komparatistice. In Aktuální problémy současné slavistiky : (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno : Galium, 2015, s. 71-78. ISBN: 978-80-905336-5-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Genre concept and idea of Genre system as a key to General cultural comparative literature
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Galium
Autoři: Doc. PhDr. Daniel Bína Ph.D. , Mgr. Eva Niklesová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá projevy kulturní komunikace se slovesnou složkou v kontextu nových médií. Cílem je rozšířit záběr literární komparatistiky a genologie na širší oblast umělecké a kulturní komunikace. Autoři se zejména pokoušejí o aplikaci genologických konceptů žánru a žánrového systému i na kulturní jevy za hranicemi působnosti tradičněji pojaté literární teorie – tak, aby rozšířený, komplexnější koncept žánru mohl být jedním ze základů teoretického uchopení všech/většiny kulturních jevů, tzn. obecné kulturní komparatistiky. Navrhuje se zde čtyřdimenzionální model žánru a některá další pojmová rozlišení.
Abstrakt EN: The paper addresses the manifests of cultural communications with a verbal component in the context of new media. The goal is to expand the coverage of comparative literature and genology to reach a wider area of artistic and cultural communications. e authors especially attempt to apply the genological concepts of a genre and a genre system even to the cultural phenomena beyond the more traditionally grasped literary theory so that the expanded, more comprehensive concept of a genre may become one of the fundamentals of theoretical grasping of all/ a majority of cultural phenomena, i.e. of a general cultural comparative literature. e four-dimensional model of a genre and some other concept differentiations are suggested here.
Klíčová slova

Zpět

Patička