Přejít k obsahu


Socio-psychological personality traits as a precondition for social inclusion

Citace:
LOVASOVÁ, V., MIŇHOVÁ, J. Socio-psychological personality traits as a precondition for social inclusion. Acta medicinae et sociologica, 2015, roč. 6, č. 17, s. 29-40. ISSN: 2062-0284
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Socio-psychological personality traits as a precondition for social inclusion
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D. , Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc.
Abstrakt CZ: Článek prezentuje dílčí výsledky výzkumu realizovaného v roce 2015 na Katedře psychologie FPE ZČU v Plzni. Cílem výzkumu bylo analyzovat vztah mezi subjektivním vnímáním sociálního začlenění a sociálně-psychologickými vlastnostmi, které jedinec používá při interakci v sociální skupině. Výzkumný vzorek tvořili žáci 1. a 2. stupně základních škol běžného typu. Data byla shromážděna za použití standardizovaného psychometrického testu B-J.E.P.I. a obrázkové projektivní techniky. Výsledky naznačují, že dominantní chování obecně zvyšuje subjektivně vnímanou míru sociálního začlenění. Vztah mezi emoční závislostí na skupině a percepcí sociálního začlenění byl jako významný shledán pouze u žáků druhého stupně základních škol. Vliv stupně extroverze na míru sociálního začlenění v rámci výzkumu prokázán nebyl.
Abstrakt EN: Abstract The paper presents partial results of the research realized in 2015 at the Psychology Department FPE University of West Bohemia. The aim of the research was to analyze the relationship between subjective perception of social inclusion and social and psychological characteristics that a person uses while interacting in a social group. The research sample tested pupils of 1st and 2nd levels of elementary schools of common type. To collect data we used standardized psychometric test B-J.E.P.I, and Picture Projective technique. The results suggest that dominant behaviour generally boosts subjective perception of social inclusion. The relationship between emotional dependency on the group and subjectively perceived social inclusion is significant only in second level of elementary school. Visible relationship between social inclusion and the degree of extraversion has not been shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička