Přejít k obsahu


„Bäim, däi ham zwoa Kepf“. Dialekt als dramaturgisches Medium grenzregionaler Identität in ost-bayerischen Hussiten-Festspielen.

Citace:
BLAHAK, B. „Bäim, däi ham zwoa Kepf“. Dialekt als dramaturgisches Medium grenzregionaler Identität in ost-bayerischen Hussiten-Festspielen.. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 2016, roč. Neuveden, č. 2, s. 77-94. ISSN: 1803-7380
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: „Bäim, däi ham zwoa Kepf“(= “Czechs have got two heads”). Dialect as a dramaturgical medium of border regional identity in Eastern Bavaria Hussite Festivals
Rok vydání: 2016
Autoři: Boris Blahak
Abstrakt CZ: Řada slavnostních her s husitskou tematikou ve východním Bavorsku dokládá, že husitské války (1419-1434) zanechaly hlubokou stopu v kolektivní paměti regionu. Obraz 'Čechů', který se etabluje v těchto hrách od sklonku 19. století, podléhá zároveň - v závislosti na politické situaci doby - až dodnes neustálým proměnám. V roce 1983 vytvořila slavnostní hra O husitské válce (Neunburg vorm Wald) jako první průlom v dosavadních velmi rezervovaných a zčásti konfrontačních tendencích při zobrazování českého souseda: její tvůrce, Peter Klewitz, usiloval o vykreslení objektivního obrazu husitské doby a zasazoval se o pochopení druhé strany. Tento impuls ke kolektivnímu jednání se silně promítá do jazyka hry: dialektu (ů) východního Bavorska. Na základě textu hry se příspěvek pokouší přehledně načrtnout dramaturgické možnosti, jak funkcionalizovat regionální jazyk(y) s ohledem na integrativní cíle žánru slavnostní hry tak, aby bylo možné iniciovat nebo modifikovat určité perspektivy náhledu na společné dějiny česko-bavorského pohraničí.
Abstrakt EN: Numerous historical open air festivals with Hussite topics in Eastern Bavaria demonstrate that the Hussite wars (1419-1436) left deep traces in the collective memory of the region. The picture of the Bohemians drawn by them since the late 19th century is – depending on the current political circumstances – subjected to constant change until today. In 1983 the festival Vom Hussenkrieg (Neunburg vorm Wald) broke as the first with the hitherto very reserved, partly confrontational tendencies towards the Czech neighbors. Its author, Peter Klewitz, tried to draw an objective picture of the Hussite era and called for understanding ‘the other side’. This impulse to collective action is in this case significantly transported by the language of the drama: the dialect(s) of Eastern Bavaria. By means of the dramatic text the article tries to spotlight the dramaturgical abilities to functionalize the regional language(s) of the festival region in regard to the integrative aims of the historical festival as a literary genre in order to initiate or modify certain perspectives on the common Bavarian-Bohemian history of the border region.
Klíčová slova

Zpět

Patička